Dokumentacioni ligjor q� justifikon shpenzimin e kryer ësht� kontrata që

Dokumentacioni ligjor q? justifikon shpenzimin e

This preview shows page 7 - 10 out of 22 pages.

kontratë me shoqërinë administruese, që do ta ofrojë fondin e pensionit për punëmarrësit e tij. Dokumentacioni ligjor që justifikon shpenzimin e kryer është kontrata që anëtari i fondit ka me shoqërinë administruese të fondit të pensionit vullnetar. 7
Image of page 7
Shpenzimet e sigurimit të jetës dhe të shëndetit të punëmarrësve nga punëdhënësi konsiderohen si shpenzime të njohura. Rezervat speciale për bankat dhe shoqëritë e sigurimit Në përcaktimin e fitimit të tatueshëm të bankave dhe të shoqërive të sigurimit janë shpenzime të njohura rezervat teknike, të krijuara në përputhje me ligjin “Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime” dhe provizionet e bankave, të krijuara në përputhje me standardet e hartuara nga Bordi i Standardeve Kontabël Ndërkombëtare dhe të certifikuara pa vërejtje nga auditues të jashtëm, “por, në çdo rast, pa tejkaluar masën e përcaktuar në rregullat e Bankës së Shqipërisë për këtë qëllim”. Shumat e rimarra nga këto rezerva apo provizione i shtohen fitimit të tatueshëm. Shpenzimet e bankave për kontributet vjetore dhe të jashtëzakonshme, në përputhje me ligjin "Për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka në Republikës së Shqipërisë", janë shpenzime të njohura në përcaktimin e fitimit të tatueshëm. 5. Shpenzime të panjohura - Investimet janë shpenzime të panjohura. Ne saj të përcaktimit Investim apo shpenzim shpenzimet klasifikohen në të panjohura dhe të njohura. Investimet janë shpenzime të panjohura. Në përcaktimin e fitimit të tatueshëm, nuk do të njihen si shpenzime të zbritshme, shpenzimet e mëposhtme: a. Kosto e blerjes dhe e përmirësimit të tokës dhe truallit, konsiderohet shpenzim që nuk ka lidhje me rezultatin ushtrimor përkatës, por me investimin në aktivet e biznesit. Aktive të tilla si: toka, trualli, veprat e artit, sendet antike, bizhuteritë, metalet dhe gurët e çmuar, nuk amortizohen. b. Kosto e blerjes, përmirësimit, rinovimit dhe rikonstruksionit të aktiveve, të cilat janë objekt i amortizimit. Për efekte fiskale, në kostot e përmirësimit, rinovimit dhe rikonstruksionit të aktiveve të qëndrueshme hyjnë shpenzimet që kanë për qëllim përmirësimin e kapacitetit përfitues të ardhshëm të aktiveve dhe vlera e të cilave është më e madhe se 15 përqind e vlerës kontabile të mbetur të aktiveve për të katër kategoritë e tyre. - Janë shpenzime të panjohura veprimet me kapitalin apo huanë në rastet e mëposhtme: 1. Çdo zmadhim i kapitalit të shoqërisë, ose i kontributit në ortakëri, mbi kapitalin ose kontributin fillestar të përcaktuar në kontratën dhe statutin e shoqërisë apo ortakërisë. 2. Dividentët apo ndarjet e fitimit për aksionerët apo ortakët, pasi ato paguhen nga fitimi pasi të jetë paguar tatimi mbi fitimin. 8
Image of page 8
3. Interesat e paguara nga tatimpaguesi gjatë vitit ushtrimor, të cilat tejkalojnë normën mesatare të interesit 12 mujor të kredisë për tregun bankar sipas publikimit zyrtar të Bankës së Shqipërisë. 4. Po kështu konsiderohet shpenzim i panjohur, shuma e interesave të huasë që kalon raportin 1 me 4, d.m.th. 1 njësi kapitale te veta (kapitali themeltar + diferenca nga
Image of page 9
Image of page 10

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 22 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors