nj� programi t� paracaktuar duke përfshir� informacion mbi shpenzimet operative

Nj? programi t? paracaktuar duke përfshir?

This preview shows page 10 - 12 out of 16 pages.

një programi të paracaktuar, duke përfshirë informacion mbi shpenzimet operative dhe të ardhurat. 2.4 Financimi i borxhit publik Borxhi publik financohet nga shteti me anë të borxhit të brendshëm dhe të jashtëm. Fondet sigurohen nëpërmjet emëtimit të obligacioneve shtetërore. Për huamarrje afatshkurtër qeveria emëton bono thesari. Bonot e thesarit janë detyrime afatshkurtra të qeverisë, të emëtuara nga kjo e fundit me afat maturimi deri 12 muaj. Bonot e thesarit shiten me zbritje nga vlera nominale. Diferenca ndërmjet çmimit të blerjes dhe vlerës nominale përbën kthimin nga bonot. Bonot e thesarit konsiderohen si titull pa risk sepse emëtohen nga qeveritë dhe si të tilla nuk kanë riskun e mosshlyerjes. Një karakteristikë e rëndësishme e bonove të thesarit është niveli i lartë i likuiditetit, që nënkupton aftësinë dhe mundësinë që kanë investitorët të këmbëjnë shpejt titujt në para dhe me sa më pak kosto Obligacionet janë lloji kryesor i borxhit afatgjatë.Obligacionet përfaqësojnë transaksionin ndërmjet huadhënësit qëjep shumën e kërkuar nga huamarrësi dhe në këmbim merr shumën e dhënë hua plus interesat. Kushtet e obligacionit janë të specifikuara në kontratë, duke bërë të njohur: vlerën nominale, normën e interesit të kuponit (shpesh njihet thjesht si kupon), datën e maturimit, si dhe çdo detaj tjetër për titullin financiar. Vlera e obligaionit është vlera aktuale e flukseve që ai sjell përgjatë afatit kohor. Nëse shënojmë me Vn vlerën nominale të obligacionit, I interesin periodik të fituar, (i) normën e interest të kuponit, (n) afatin e maturimit, dhe (k) normën e interesit në treg të obligacioneve të krahasueshëm, do të kishim: P = Vn*i 1 ( 1 + k ) 1 + Vn*i 2 ( 1 + k ) 2 + ... + Vn*i n ( 1 + k ) n + Vn ( 1 + k ) n 10
Image of page 10
P = i = 1 n Vn*i ( 1 + k ) n + Vn ( 1 + k ) n Në vijim trajtohet ndikimi i normës së inflacionit në borxhin publik me normë të fiksuar dhe në borxhin e indeksueshëm me inflacionin.Borxhet që merren me anë të emëtimit të obligacioneve të zakonshme do të shlyejnë vlerën bazë plus normën e paracaktuar të interesit. Kur borxhi është marrë nëpërmjet emëtimit të një obligacioni të indeksueshëm me inflacionin do të shlyhet principali i indeksuar/ rregulluar me inflacionin plus interesat e llogaritur mbi principalin e indeksuar. Obligacionet e indeksuara me inflacionin mbrojnë vlerën e obligacionit. Nëse në një ekonomi cmimet do të rriteshin atëherë zotëruesit e obligacionit do të marrin interesa më të larta, krahasuar me mbajtësit e një obligacioni të zakonshëm, duke u mbrojtur kështu nga inflacioni, dhe duke mbrojtur normën reale të kthimit. Supozojmë se janë emëtuar dy obligacione 10 vjecarë. Njëri është obligacion i zakonshëm ndërsa tjetri obligacion i indeksueshëm me inflacionin.Vlera nominale e tyre është$1000. Vlera nominale e principalit të obligacionit të indeksueshëmështë $1000 vetëm në fillim, në momentin zero, në vitet në vijim do të ndryshojë me normën e inflacionit. Supozojmë se norma e kuponit të obligacionit të indeksueshëm me inflacionionin është 3 përqind ndërkohë që norma e inflacionit është 2 përqind dhe pritet që të jetë i pandryshuar në 10 vitet e ardhshme. Supozojmë se norma e
Image of page 11
Image of page 12

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 16 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes