Chuù yù Neáu F m F Fd trong ñoù d laø ñoaïn vuoâng goùc chung giöõa vaø F Caùc

Chuù yù neáu f m f fd trong ñoù d laø ñoaïn

This preview shows page 6 - 9 out of 11 pages.

Chuù yù: Neáu F m ( F ) = Fd trong ñoù d laø ñoaïn vuoâng goùc chung giöõa vaø F . Caùc löïc thaønh phaàn: F kx vuoâng goùc vôùi truïc y,z ; F ky vuoâng goùc vôùi truïc x,z ; F kz vuoâng goùc vôùi truïc x,y. Duøng (1.4) vaø (2.4) chuùng ta nhaän ñöôïc: M Ox = (F kz y k - F ky z k ) = 0 ; M Oy = (F kx z k - F kz x k ) = 0 ; M Oz = (F ky x k - F kx y k ) = 0 .
Image of page 6

Subscribe to view the full document.

Baøi giaûng moân Cô lyù thuyeát Hoïc kyø 2, naêm hoïc 2012-2013 19 ÔÛ ñaây (x k ,y k ,z k ) laø toïa ñoä ñieåm ñaët cuûa löïc F k . d) Tröôøng hôïp heä löïc phaúng ( F k Oxy): duøng (2.12) laäp phöông trình caân baèng ngaãu löïc. 5.3. Ñaùnh giaù baøi toaùn: 3.1 Neáu soá phöông trình caân baèng ñoäc laäp laäp ñöôïc (r) baèng soá aån soá (s) (soá thaønh phaàn phaûn löïc), baøi toaùn coù nghieäm duy nhaát (ñöôïc goïi laø baøi toaùn tónh ñònh). 3.2 Neáu r > s coù hai khaû naêng xaûy ra: a) Seõ dö ra moät soá phöông trình (= r s) khoâng chöùa aån soá (phaûn löïc). Ñaây chính laø caùc ñieàu kieän raøng buoäc caùc löïc hoaït ñoäng vaø nhöõng ñaïi löôïng hình hoïc trong baøi toaùn. Nhöõng ñieàu kieän naøy ñöôïc goïi laø ñieàu kieän caân baèng. b) Trong heä phöông trình laäp ñöôïc toàn taïi caùc phöông trình maâu thuaãn vôùi nhau. Chuùng ta xem xeùt laïi moâ hình baøi toaùn: Ñaët phaûn löïc ñuùng chöa? Moâ hình baøi toaùn coù toàn taïi trong thöïc teá khoâng? 3.3 Neáu r < s: Baøi toaùn thuoäc loaïi sieâu tónh, chuùng seõ ñöôïc giaûi quyeát trong moân hoïc sau. 5.4. Giaûi phöông trình vaø bieän luaän: Theo nguyeân taéc: Phaûn löïc töïa moät chieàu vaø söùc caêng daây luoân luoân döông. Caùc phaûn löïc khaùc coù chieàu ñuùng nhö ñaõ choïn neáu keát quaû döông. Ngöôïc chieàu ñaõ choïn neáu keát quaû aâm.
Image of page 7
Baøi giaûng moân Cô lyù thuyeát Hoïc kyø 2, naêm hoïc 2012-2013 20 6. BAØI TOAÙN CAÂN BAÈNG CUÛA VAÄT RAÉN CHÆ KEÅ ÑEÁN MA SAÙT TRÖÔÏT: 6.1. Moâ hình baøi toaùn: Vaät raén S caân baèng: a) Heä löïc caân baèng ( F k , F mi ). (bao goàm caû caùc thaønh phaàn ma saùt). b) Ñieàu kieän khoâng tröôït: F I f i N I (I = 1,2, …). 6.2. Phöông phaùp giaûi: Söû duïng ñieàu kieän caân baèng giaûi tích: Duøng ñieàu kieän caân baèng cuûa heä löïc vaø ñieàu kieän khoâng tröôït chuùng ta thu ñöôïc moät heä hoãn hôïp goàm caùc phöông trình vaø baát phöông trình. Nghieäm thu ñöôïc töø heä naøy seõ laø caùc baát ñaúng thöùc neân vaät khaûo saùt caân baèng naèm trong moät mieàn naøo ñoù (khoâng phaûi moät vò trí nhö tröôùc).
Image of page 8

Subscribe to view the full document.

Image of page 9
 • Fall '19
 • SADASDA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes