Khai trieån haøm cosin A D2 D1 α 1 β γ α 2 b a O1 O2 e d Hình 63 a Giaùo Trình

Khai trieån haøm cosin a d2 d1 α 1 β γ α 2 b a

This preview shows page 5 - 9 out of 22 pages.

Khai trieån haøm cosin: A D2 D1 α 1 β γ α 2 b a O1 O2 e d Hình 6.3 a)
Image of page 5

Subscribe to view the full document.

Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 6. TRUYEÀN ÑOÄNG ÑAI 126 ... ! 6 1 ! 4 1 ! 2 1 1 cos 6 4 2 β β + β = β β nhoû neân ta chæ laáy hai soá haïng ñaàu, luùc ñoù: (chuù yù A D D 2 1 2 β ) ( ) ( ) A D D D D A L 4 2 2 2 1 2 1 2 + + π + = (6.2) Neáu chieàu daøi L ñaõ bieát, ta tính khoaûng caùch truïc: ( ) ( ) [ ] ( ) 8 8 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 D D D D L D D L A + π + π = (6.3) 6.2.2. Tính löïc taùc duïng leân ñai: Ñeå taïo löïc ma saùt giöõa ñai vaø baùnh ñai, caàn phaûi caêng ñai. Goïi S o laø löïc caêng ban ñaàu (khi boä truyeàn ñai chöa laøm vieäc). Khi taùc duïng vaøo baùnh daãn moment xoaén M 1 (boä truyeàn laøm vieäc), treân nhaùnh daãn löïc taêng leân laø S 1 vaø treân nhaùnh bò daãn löïc giaûm xuoáng coøn S 2 . Ta coù heä thöùc: ( ) 2 1 1 1 2 S S D M = hay: voøng löïc P D M S S : 2 1 1 2 1 = = (6.4) Neáu coâng suaát N (Kw) cuûa boä truyeàn vaø vaän toác ñai V (m/s) thì: N V N P , . 1000 = (6.5) Theo Euler , ta coù heä thöùc: S 1 = S 2 .e f α (6.6) α : goùc oâm cuûa ñai treân baùnh ñai, rad. f: heä soá ma saùt. Quan heä giöõa S 1 , S 2 , S o vôùi P:
Image of page 6
Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 6. TRUYEÀN ÑOÄNG ÑAI 127 = + = + = = = α α α α α 2 2 1 1 . 2 1 1 . 1 . 2 1 2 1 P S S P S S e e P S e P S e e P S o o f f o f f f Khi f = f max töø (6.9), ta tìm ñöôïc söùc caêng ban ñaàu nhoû nhaát S omin caàn thieát ñeå truyeàn löïc voøng P. Khi S o < S omin ñai bò tröôït trôn. Vôùi S o nhaát ñònh, neáu taêng f vaø α thì khaû naêng taûi cuûa boä truyeàn taêng. 6.2.3. ÖÙng suaát trong ñai: + ÖÙng suaát do löïc ly taâm S v gaây ra: ñai daây dieän tieát F F S v v : , = σ (6.10) + ÖÙng suaát caêng ban ñaàu do löïc caêng S o gaây ra: F S o o = σ (6.11) Ñeå löïc ma saùt ñuû cho boä truyeàn ñai laøm vieäc, trong kyõ thuaät quy ñònh: Ñoái vôùi ñai deït : σ o = (1,8 ÷ 2) N/mm 2 . Ñoái vôùi ñai thang: σ o = (1,5 ÷ 1,6) N/mm 2 + ÖÙng suaát treân nhaùnh daãn do S 1 gaây ra: 2 2 1 1 P o o F P F S F S σ + σ = + = = σ (6.12) trong ñoù F P P = σ : öùng suaát coù ích. + ÖÙng suaát treân nhaùnh bò daãn do S 2 gaây ra: 2 2 2 2 P o o F P F S F S σ σ = = = σ (6.13) + Khi ñai voøng qua baùnh ñai coøn xuaát hieän öùng suaát uoán theo ñònh luaät Hooke: σ u = ε .E E: moâ ñun ñaøn hoài cuûa vaät lieäu ñai.
Image of page 7

Subscribe to view the full document.