Course Hero Logo

Figuren dermed må en kontraktiv finanspolitik kunne

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 9 - 12 out of 13 pages.

figuren). Dermed må en kontraktiv finanspolitik kunne afhjælpe promlemet om tvillinge-underskud.9.Beskriv konsekvenserne på de reale variable af en stigning i skatterne. Fortolk resultatet. Vildenne form for finanspolitik kunne afhjælpe problemet med tvillinge-underskud?Tilsvarende som ved forrige delopgave, vil det have samme betydning for den realevalutakurs. En stigning af skatterne eller at det offentlige forbrug falder giver samme effekt.9
Dette ses på kausalanalysen samt fra ligning 6. Dog vil en stigning i skatter også påvirke detprivate forbrug, som kan aflæses på ligning 1 og som er udtrykt således: C(Y-T). Dette eraltså den private indkomst minus skatterne – den disponible indkomst. Et fald i denne påbekostning af en stigning af skatterne vil medfører et overskudsudbud, der derfor vil bliveeksporteret(dette er jo en åben økonomi). Dette giver en større nettoeksport.Derfor vil det have samme effekt som i forrige opgave, nemlig at kunne afhjælpeproblemet om tvillinge-underskuddet.10.Er det ligegyldigt for effekten på betalingsbalancen om en given forbedring på det offentligebudget opnås via en sænkning i det offentlige forbrug eller en stigning i skatterne? Begrund.For at se effekten på betalingsbalancen ved enten en sænkning af det offentlige forbrugeller en stigning i skatterne er der nedenfor foretaget en total differentation på ligning 1 ift.G og derefter ift. T:dYd´G=d(C(Y´T))d´G+d(I(r))d´G+d´Gd´G+d(NX(ε))d´G0=0+0+1+d(NX(ε))d´G0=1+d(NX(ε))d´GDet ovenstående vides, da´Gkun påvirker NX(ε) og ikke det private forbrug samtinvesteringerne. Da må påvirkningen på nettoeksporten være:d(NX(ε))d´G=−1Dernæst differntieres der ift.´T:dYd´T=d(C(Y´T))d´T+d(I(r))d´T+d´Gd´T+d(NX(ε))d´T0=δ+0+0+d(NX(ε))d´Tδ fås da det antages, atC’(Y´T)er den marginale forbrugstilbøjelighed, der betegnesmed δ. Denne størrelse er defineret ved at være 0<δ<1, således at med en værdi på 1bruger forbrugeren hele sin sidst tjente krone.Da må stigningen i skatterne påvirke betalingsbalancen således:10
d(NX(ε))d´T=−δ, hvor 0<δ<1.Da kan det fastlås, at det ikke er ubetydeligt om, hvorvidt man ændre på skattestørrelseneller på det offentlige forbrug.Effekten på betalingsbalancen ved at ændre det offentlige forbrug er således større end vedændringen af skatterne.I artiklen fra Berlingske Tidende kan man også læse, at Alan Greenspan mente, at der var risikofor, at det store underskud på det offentlige budget ville presse renten op. Denne holdning varikke i overensstemmelse med holdningen i Bush-regeringen, som officielt henholdte sig til, at detstore underskud netop ikke vil få renten til at stige.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 13 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture