nguphap_ta_0353

N ở ph ? n sau trong tr ườ ng h ợ p

Info iconThis preview shows pages 55–57. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
n ph n sau. Trong tr ườ ng h p này ñộ ng t m ng ñề hai ñể d ng nguyên th b to . N ế u mu n thành l p th ph ñị nh ñặ t not tr ướ c nguyên th b to . S 1 + would rather that + S 2 + [verb in simple form] . .. I would rather that you call me tomorrow. He would rather that I not take this train. Ng pháp nói ngày nay ñặ c bi t là ng pháp M cho phép b that trong c u trúc này mà v n gi nguyên hình th c gi ñị nh. 13.8.2.2 Câu gi ñị nh ñố i l p v i th c t ế hi n t i ðộ ng t sau ch ng hai s chia simple past , to be ph i chia là were t t c các ngôi. S 1 + would rather that + S 2 + [verb in simple past tense] . .. Henry would rather that his girlfriend worked in the same department as he does. (His girlfriend does not work in the same department) Jane would rather that it were winter now. (Infact, it is not winter now) N ế u mu n thành l p th ph ñị nh dùng didn't + verb ho c were not sau ch ng hai. Henry would rather that his girlfriend didn’t work in the same department as he does. Jane would rather that it were not winter now. 13.8.2.3 Câu gi ñị nh trái ng ượ c v i th c t ế quá kh ðộ ng t sau ch ng hai s chia d ng past perfect . N ế u mu n thành l p th ph ñị nh dùng hadn't + P2 . S 1 + would rather that + S 2 + past perfect . .. Bob would rather that Jill had gone to class yesterday . (Jill did not go to class yesterday) Bill would rather that his wife hadn’t divorced him. L ư u ý : Trong v ă n nói bình th ườ ng hàng ngày ng ườ i ta dùng wish thay cho would rather that . 14. Cách dùng m t s tr ñộ ng t hình thái th i hi n t i
Background image of page 55

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
S ư u t m và thi ế t k ế b i Ph m Vi t V ũ - 56 – Tr ườ ng ðạ i H c Kinh T ế ð à N ng 14.1 Cách s d ng Would + like ðể di n ñạ t m t cách l ch s l i m i ho c ý mu n gì. Không dùng do you want khi m i ng ườ i khác. Would you like to dance with me? I would like to visit Japan. Trong ti ế ng Anh c a ng ườ i Anh, n ế u ñể di n ñạ t s thích thì sau like là m t v-ing . He likes reading novel. (enjoyment) Nh ư ng ñể di n ñạ t s l a ch n ho c thói quen thì sau like là m t ñộ ng t nguyên th . Between soccer and tennis, I like to see the former. (choice) When making tea, he usually likes to put some sugar and a slice of lemon in first.
Background image of page 56
Image of page 57
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page55 / 129

n ở ph n sau Trong tr ườ ng h ợ p

This preview shows document pages 55 - 57. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online