vuoâng goùc vôùi truïc d laø khoaûng caùch töø ñeán giaù cuûa cuûa F cuõ ng

Vuoâng goùc vôùi truïc d laø khoaûng caùch

This preview shows page 3 - 6 out of 9 pages.

vuoâng goùc vôùi truïc ( ), d laø khoaûng caùch töø ( ) ñeán giaù cuûa cuûa F ’ (cuõ ng chính laø khoaûng caùch giöõa vaø giaù cuûa F ). Laáy daáu + neáu F ’coù xu theá quay quanh ( ) theo chieàu ngöôïc kim ñoàng hoà nhìn töø ñænh cuûa ( ) ; laáy daáu neáu chieàu ngöôïc laïi . Trong taøi lieäu naøy chuùng ta qui öôùc caùc ñaïi löôïng moment qua caùc chöõ in , chöõ hoa cuûa M( M, M ). Ñònh lí lieân heä: Hình chieáu moment cuûa löïc F ñoái vôùi taâm O ( ) leân truïc ( ) baèng moment cuûa F vôùi truïc ( ): hc m O  ( F ) = m ( F ) (1.4) Chöùng minh: (Xem SGK) ( ) O d A B A B’ F F Hình 1.2
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

Baøi giaûng moân Cô lyù thuyeát Hoïc kyø 2, naêm hoïc 2012-2013 7 2 HEÄ TIEÂN ÑEÀ TÓNH HOÏC: 1. Tieân ñeà 1 (caëp löïc caân baèng): Heä hai löïc caân baèng khi vaø chæ khi chuùng cuøng ñöôøng taùc duïng, höôùng ngöôïc chieàu nhau, cuøng cöôøng ñoä. ( F , F ’) 0 2. Tieân ñeà 2: Theâm hay bôùt caëp löïc caân baèng ( F , F ’) 0 khoâng laøm thay ñoåi taùc duïng cuûa heä löïc. ( F , F ’, F 1 , F 2 , … , F n ) ( F 1 , F 2 , … , F n ) 3. Tieân ñeà hình bình haønh löïc: Hai löïc cuøng ñaët taïi moät ñieåm töông ñöông vôùi moät löïc ñaët taïi ñieåm ñoù ñöôïc bieåu dieãn baèng vector ñöôøng cheùo hình bình haønh coù hai caïnh laø hai löïc thaønh phaàn. ( F A , F A ) R A 4. Tieân ñeà löïc töông taùc: Löïc taùc duïng vaø phaûn taùc duïng giöõa hai vaät laø hai löïc laàn löôït ñaët leân moãi vaät töông taùc chuùng cuøng ñöôøng taùc duïng, höôùng ngöôïc chieàu nhau, cuøng cöôøng ñoä. 5. Tieân ñeà hoùa raén: Vaät bieán daïng ñang caân baèng hoùa raéùn laïi vaãn caân baèng (ñieàu ngöôïc laïi khoâng ñuùng). 6. Tieân ñeà giaûi phoùng lieân keát: 6.1 Vaät khoâng töï do, töï do: + Vaät khoâng töï do laø vaät khoâng theå dòch chuyeån tuøy yù trong laân caän beù töø vò trí ñang xeùt. F F F F S S Hình 1.3 Hình 1.4 A R F F
Image of page 4
Baøi giaûng moân Cô lyù thuyeát Hoïc kyø 2, naêm hoïc 2012-2013 8 + Vaät töï do laø vaät coù theå dòch chuyeån tuøy yù veà moïi höôùng trong laân caän beù töø vò trí ñang xeùt. 6.2 Vaät chòu lieân keát, vaät gaây lieân keát: Vaät khaûo saùt (S) ñöôïc qui öôùc laø vaät chòu lieân keát, caùc vaät theå khaùc töông taùc cô hoïc vôùi S ñöôïc goïi laø caùc vaät gaây lieân keát, chuùng coù vai troø caûn trôû chuyeån ñoäng hay xu höôùng chuyeån ñoäng cuûa S laøm cho S laø vaät khoâng töï do. 6.3 Tieân ñeà giaûi phoùng lieân keát: Vaät khoâng töï do coù theå xem laø töï do neáu ta thay theá caùc vaät gaây lieân keát baèng caùc phaûn löïc lieân keát.
Image of page 5

Subscribe to view the full document.

Image of page 6
 • Fall '19
 • SADASDA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes