Course Hero Logo

Dernæst udledes lm kurven denne er et grafisk udtryk

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 8 - 11 out of 12 pages.

Dernæst udledes LM-kurven. Denne er et grafisk udtryk for pengemarkedet. Ligning 5 angiveraltså det reale pengeudbud og dette er eksogent givet. Ligning 6 derimod angiver den realepengeefterspørgsel. Det ses på de to ligninger af der er ligevægt på pengemarkedet, da ligning6 kan substitueres ind i ligning 5 og dermed fås, at det reale pengeudbud er lig den realepengeefterspørgsel. Dette illustreres nedenfor:Da ses det, at renten tilpasser sig, så der opstår ligevægt med udbud og efterspørgsel aflikviditet. Jf. ligning 6, ses det at L kan skrives som en funktion af de to endogene størrelser Y ogr. Derfor bliver definitionen for L=L (r, Y). Dermed kan udledningen af LM-kurven matematiskskrives således:´M´P=eYfr↔fr=eY´M´P8
r=efY1f´M´PLM-kurve angiver altså dermed alle kombinationer af r og Y, som angiver ligevægt påpengemarkedet – hvor real pengeefterspørgsel er lig realt pengeudbud.Udledningen af LM-kurven kan aflæses nedenfor:Hældningen på LM-kurven er positiv fordi en indkomststigning øger behovet for transaktioner.Efter et øget behov vil der for et givet realt pengeudbud ved r1være en overefterspørgsel efterlikvider og dermed ikke være ligevægt. For at genoprette ligevægten på pengemarkedet stigerrenten således, at den reale pengeefterspørgsel, L(r,Y) nu reduceres og igen er lig det realepengeudbud,´M´P.De to udledte kurver indsættes i samme diagram og dette er illustreret således:9
5.Illustrer konsekvenserne af en skattesænkning i IS-LM-diagrammet. Beskrivkonsekvenserne på de endogene variable. Fortolk.Ændringen af skatterne vil i en IS-LM model påvirker økonomien gennem det private forbrug.Jf. kausalanalysen ses det, at faldet i de eksogene skatter vil få alle de endogene variable i 1. Orden,som bestemmes simultant, til at stige. Denne stigning vil direkte påvirke beskæftigelsen i 2.ordensåledes også stiger. Den eneste endogene variabel, der ikke påvirkes er den realepengeefterspørgsel. Dette skyldes at der er ligevægt i pengemarkedet. Således bestemmes denneallerede i 0.orden og kan derfor ikke påvirkes af faldet på´T.For at illustrerer denne konsekvens af faldet i skatterne må skattemultiplikatoren benævnes.Denne er en negativ størrelse, således at en skattesænkning øger det private forbrug, C, hvilketøger den samlede efterspørgsel og dermed også den samlede indkomst.Denne ændring i skattermedfører altså en multiplikatoreffekt på indkomsten gennem forbruget, hvilket også er gældendejf. ovenstående for kausalanalysen.Fra Mankiw kapitel 12 s. 338 vides det, at skattemultiplikatoren er udtrykt på følgende måde:TMPC1MPCDet er altså denne størrelse som IS-kurven rykker sig for et given skattefald. Detteillustreres i nedenstående figur:Da ses det, at ligevægten går fra punktet hvor r1og Y1mødes til det punkt, hvor r2og Y2mødes. OgIS-kurven er rykket mod højre med størrelseTMPC1MPC.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 12 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture