ΜαθηματÎ&sup

Β πότε δύ? μονώνυμα λέγονται

This preview shows 25 out of 27 pages.

β) Πότε δύο μονώνυμα λέγονται όμοια και πότε αντίθετα γ) Να συμπληρώσετε την ισότητα (α - β) 3 = ................................... και να την αποδείξετε. 3. α) Να αποδείξετε την ταυτότητα: (α + β) 2 2 + 2αβ + β 2 β) Να συμπληρώσετε τις ταυτότητες: (α + β)(α − β)=…………… (α + β ) 3 =…………………………………………. 4. α) Τι είναι άθροισμα ομοίων μονωνύμων και τι είναι γινόμενο μονωνύμων; β) Να συμπληρώσετε τις ταυτότητες: (α - β) 2 = ………………….. α 2 - β 2 = ………………… (α - β) 3 = …………………………… 5. α) Τι λέγεται ταυτότητα; β) Να συμπληρώσετε τις παρακάτω ισότητες: (α + β) 2 =…………….. α 2 - 2αβ + β 2 =……………… (α-β) (α+β)=…………….. γ) Να αποδείξετε ότι (α - β ) 3 = α 3 - 3α 2 β + 3αβ 2 - β 3 6. α) Τι ονομάζεται ταυτότητα; β) Αποδείξτε την ταυτότητα (α + β) 2 2 + 2αβ + β 2 γ) Συμπληρώστε τα κενά: (α + β) 3 =…………………………………… (α - β) 3 =…………………………………… (α + β) (α - β)=……………. 7. α) Τι ονομάζουμε μονώνυμο; β) Πότε δύο μονώνυμα λέγονται όμοια; γ) Τι ονομάζουμε ταυτότητα; Να συμπληρωθούν οι ταυτότητες: (α + β) (α - β) = ……….. (α - β) 2 = …………….. (α + β) 3 = …………………………….. 8. α) Τι ονομάζουμε εξίσωση 2 ου βαθμού; β) Ποιον αριθμό ονομάζουμε διακρίνουσα στην εξίσωση αx 2 +βx+γ=0 , α≠0 ; γ) Ποιες είναι οι ρίζες της εξίσωσης αx 2 +βx+γ=0 , α≠0 όταν β 2 -4αγ>0; δ) Ποιες είναι οι ρίζες της εξίσωσης αx 2 +βx+γ=0 , α≠0 όταν β 2 -4αγ=0; ε) Ποιες είναι οι ρίζες της εξίσωσης αx 2 +βx+γ=0 , α≠0 όταν β 2 -4αγ<0; 9. Δίνεται η εξίσωση αx 2 +βx+γ=0 , α≠0 2
Image of page 25

Subscribe to view the full document.

Μ(χ,ψ) x’ x ψ ψ ω α) Πως ονομάζεται αυτή η εξίσωση; β) Ποιος αριθμός ονομάζεται διακρίνουσα αυτής της εξίσωσης; γ) Πότε αυτή η εξίσωση είναι αδύνατη; δ) Πότε αυτή η εξίσωση έχει μια ρίζα; Ποια είναι αυτή; ε) Πότε αυτή η εξίσωση έχει δυο ρίζες; Ποιες είναι αυτές; Γεωμετρία 1. α) Να χαρακτηρίσετε με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ) τις παρακάτω προτάσεις: i) Το ημίτονο και το συνημίτονο μιας γωνίας ω είναι αριθμοί μεταξύ του –1 και του 1.
Image of page 26
Image of page 27
You've reached the end of this preview.
 • Winter '09
 • Nikos

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern