Deze ph waarde is bekend onder de benaming iso

Info icon This preview shows pages 214–216. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
karakteristiek voor dat aminozuur is en die bepaald wordt door de aard van de R-groep. Deze pH- waarde is bekend onder de benaming iso-elektrisch punt van het aminozuur. Aminozuren met zure R- groepen hebben lage iso-elektrische punten, terwijl aminozuren met basische groepen hoge iso- elektrische punten hebben. Als we het mengsel van aminozuren op een kationenwisselaar houden bij een pH beneden het iso-elektrisch punt van het meest zure aminozuur aanwezig en we vervolgens een reeks van buffers met verschillende samenstelling door de kolom laten lopen, zodat we de pH traag op een gecontroleerde manier laten stijgen, dan zullen de aminozuren uit de kolom elueren in de volgorde van stijgend iso-elektrisch punt. Voor pH 3,41 to pH 6,7 kan een citraatbuffer worden gebruikt, en voor pH waarden tussen 6,7 en 11,0 een Na 2 CO 3 /NaHCO 3 -buffer. Op deze manier is het mogelijk om alle aminozuren kwantitatief van elkaar te scheiden.
Image of page 214

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon