{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

2 có hai nhóm trợ động t? a trợ động t?

Info iconThis preview shows pages 5–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
2. Có hai nhóm trợ động từ: a) Trợ động từ cơ bản (primary auxiliary verbs) Gồm có be, have, do. b) Trợ động từ khuyết thiếu (modal auxiliary verbs) Gồm có will, would, can, could, may, might, shall, should, must , ought to, used to, dare, need. IV. Ngoại động từ (Transitive) và Nội động từ (Intransitive) 1. Ngoại động từ (Transitive verbs) là những động từ diễn tả một hành động tác động lên một túc từ nào đó. Nói tóm tắt, ngoại động từ luôn đòi hỏi phải có một túc từ. I hit the ball. He killed the lion. 2. Nội động từ (Intransitive verbs) là những động từ không chuyển hành động đến một túc từ nào. Nó không có túc từ. Túc từ du y nhất mà nội động từ có thể có là loại túc từ cùng gốc (cognate objects). The sun rises. He sings a song. She lived a happy life. 3. Một số động từ có thể được sử dụng vừa như một nội động từ vừa như một ngoại động từ. Khi ấy, có thể có một thay đổi chút ít trong ý nghĩa. Ví dụ: intransitive The bell rings. The fire lit quickly transitive The waiter rings the bell. He lit the fire V. Động từ liên kết (linking verbs) Động từ liên kết (linking verbs) là những động từ nối chủ từ (subject) với các thành phần khác của mệnh đề (clause). Những th ành phần này mô tả một tính chất nào đó của chủ từ. The soldiers stayed perfectly still. Những động từ liên kết (linking verbs) chính là: be, appear, become, end (up), feel, get, go, grow, keep, look, prove, remain , seem, smell, sound, stay, taste, turn (out)
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Mạo từ (Article) Trong tiếng Việt ta vẫn thường nói như: cái nón, chiếc nón, trong tiếng Anh những từ có ý nghĩa tương tự như cái và chiếc đó gọi là mạo từ (Article). Tiếng Anh có các mạo từ: the / 5 ə/, a /ə/, an / 6 n/ Các danh từ thường có các mạo từ đi trước. Ví dụ: the hat (cái nón), the house (cái nhà), a boy (một cậu bé)… The gọi là mạo từ xác định (Definite Article), the đọc thành / 5 i/ khi đứng trước một danh từ bắt đầu bằng một nguyên âm hay phụ âm điếc (phụ âm h thường là một phụ âm câm như hour (giờ) không đọc là /hau/ mà là /auə/). Ví dụ: the hat / 56 hæt/ nhưng the end / 5 i end/ the house / 5 ə haus/ the hour / 5 i auə/ A gọi là mạo từ không xác định hay bất định (Indefinite Article). A được đổi thành an khi đi trước một danh từ bắt đầu bằng một nguyên âm hay phụ âm câm. Ví dụ: a hat (một cái nón) nhưng an event (một sự kiện) a boy (một cậu bé) nhưng an hour (một giờ đồng hồ) a unit không phải an unit vì âm u được phát âm là /ju/ (đọc giống như /zu/).
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page5 / 25

2 Có hai nhóm trợ động t a Trợ động t c...

This preview shows document pages 5 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online