Chương 10-Quá điện áp thao tác.ppt

V vëy sau khi ãng tiõp ióm chýnh xut hiön qu

This preview shows page 96 - 101 out of 116 pages.

V× vËy sau khi ®ãng tiÕp ®iÓm chÝnh xu¸t hiÖn qu¸ ®iÖn ¸p (®êng 5) víi biªn ®é b»ng thµnh phÇn tù do x¸c ®Þnh bëi hiÖu ®iÖn ¸p gi÷a hai ®êng 3 vµ 4 vµo thêi ®iÓm tríc khi ®ãng (giai ®o¹n 2 cña qu¸ tr×nh qu¸ ®é). Giai ®o¹n nµy sÏ lµm xuÊt hiÖn qu¸ ®iÖn ¸p.
Image of page 96
07/29/18 Tõ ®©y suy ra lµ ®Ó h¹n chÕ qu¸ ®iÖn ¸p khi ®ãng ®êng d©y kh«ng t¶i cÇn sö dông ®iÖn trë son cã trÞ sè kh«ng lín h¬n tæng trë sãng cña ®êng d©y. §iÖn trë nµy còng cã hiÖu qu¶ h¹n chÕ qu¸ ®iÖn ¸p khi c¾t ng¾n m¹ch kh«ng ®èi xøng hoÆc chÕ ®é kh«ng ®ång bé, bëi v× qu¸ tr×nh ®ãng vµ c¾t trong hai trêng hîp nµy t¬ng tù nhau.
Image of page 97
07/29/18 C¾t ®êng d©y kh«ng t¶i V× vËy nhiÖm vô cña ®iÖn trë son kh«ng ph¶i dËp ®îc thµnh phÇn dao ®éng tù do khi hå quang ch¸y l¹i, mµ lµ viÖc gi¶m ®iÖn ¸p phôc håi ®Õn trÞ sè kh«ng g©y ch¸y l¹i cña hå quang. NÕu ®êng d©y kh«ng cã kh¸ng, cã thÓ thay thÕ mét c¸ch gÇn ®óng b»ng ®iÖn dung tËp trung ( Z =X ®v =X C ). §iÖn ¸p trªn ®êng d©y sau khi t¸ch tiÕp ®iÓm chÝnh C R t C C C C C e X R R X R arctg t X R X E U . 2 2 2 2 2 cos Trêng hîp tèi u khi c¾t ®êng d©y kh«ng t¶i lµ khi kh«ng xuÊt hiÖn hå quang ch¸y l¹i Cã thÓ ®¹t ®îc ®iÒu nµy nÕu chän R gÇn b»ng m« dun tæng trë ®Çu vµo cña ® êng d©y, tøc lµ cÇn t¹o ®iÒu kiÖn dao ®éng phi chu kú. Cã thÓ bá qua ¶nh hëng cña ®iÖn c¶m bªn trong cña nguån, vµ do ®ã còng kh«ng cÇn tÝnh ®iÖn ¸p do hiÖu øng ®iÖn dung cña ®êng d©y
Image of page 98
07/29/18 Qu¸ tr×nh qu¸ ®é khi c¾t ®êng d©y kh«ng t¶i : a) s¬ ®å ®êng d©y; b) ®êng cong ®iÖn ¸p víi R=3X ®v; 1 - thµnh phÇn cìng bøc; 2 - thµnh phÇn tù do 3-®iÖn ¸p x¸c lËp; 4- søc ®iÖn ®éng cña nguån HiÖu gi÷a ®iÖn ¸p tæng (®êng 3) vµ søc ®iÖn ®éng cña nguån (®êng 4) chÝnh lµ ®iÖn ¸p kh«i phôc trªn c¸c tiÕp ®iÓm chÝnh cña m¸y c¾t. vµo thêi ®iÓn A, khi dßng ®iÖn ®êng d©y qua trÞ sè kh«ng, ®iÖn ¸p cña ®êng d©y cã gi¸ trÞ lín nhÊt, tiÕp ®iÓm phô ®îc t¸ch ra, trªn ®êng d©y cßn ®iÖn ¸p kh«ng ®æi. PhÇn g¹ch chÐo b»ng nÐt ®Ëm lµ ®iÖn ¸p kh«i phôc gi÷a c¸c tiÕp ®iÓm chÝnh, cßn phÇn g¹ch b»ng nÐt ®øt lµ ®iÖn ¸p xuÊt hiªn trªn tiÕp ®iÓm phô cña m¸y c¾t.
Image of page 99
07/29/18 NÕu t¨ng trÞ sã ®iÖn trë son R, ®iÖn ¸p phôc håi trªn c¸c tiÕp ®iÓm chÝnh t¨ng nhng l¹i lµm gi¶m ®iÖn ¸p trªn tiÕp ®iÓm phô. BiÖn ph¸p h¹n chÕ qu¸ ®iÖn ¸p cã hiÖu qu¶ khi ®ãng ®êng d©y hoÆc tù ®éng ®ãng l¹i lµ ®iÒu khiÓn thêi ®iÓm ®ãng m¸y c¾t. TrÞ sè qu¸ ®iÖn ¸p phô thuéc vµo thêi ®iÓm ®ãng c¾t ®· ®îc xem xÐt ë phÇn ®Çu ch¬ng. Nã
Image of page 100

Want to read all 116 pages?

Image of page 101

Want to read all 116 pages?

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 116 pages?

 • Winter '16
 • Đặng Văn VInh

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern