Đánh giá mức độ thích ứng nghền ghiệp của sinh viên trường cao đẳng sư phạm Sơn La.doc

Ườ ổ trong su t th i gian sinh viên h c t p tr

Info icon This preview shows pages 15–19. Sign up to view the full content.

ườ trong su t th i gian sinh viên h c t p tr ng cao đ ng, đ i h c và trong ườ quá trình hành ngh sau này. Kh năng T NN giúp sinh viên có th nhanh Ư chóng hoà nh p và th c hi n ho t đ ng ngh nghi p có ch t l ng và hi u ượ qu cao sau khi ra tr ng. ườ Tr ng CĐSP S n La là trung tâm văn hoá - giáo d c c a t nh. H n ườ ơ ơ 40 xây d ng và phát tri n, nhà tr ng đã đào t o hàng ngàn giáo viên, đáp ườ ng nhu c u v đ i ngũ giáo viên cho các ngành h c nh : M m non, ti u ư h c và THCS c a t nh S n La. Tuy nhiên, ch t l ng đ i ngũ giáo viên còn ơ ượ có nh ng h n ch , b t c p. M t trong các nguyên nhân đó là s kém thích ế ng c a sinh viên v i ngành h c trong quá trình h c t p t i tr ng CĐSP, ườ d n t i tình tr ng lúng túng, thi u linh ho t, hi u qu th p trong vi c th c ế hi n các ho t đ ng d y h c và giáo d c tr ng ph thông sau khi t t ườ nghi p. Sinh viên c a tr ng CĐSP S n La đ n t 11 huy n, th c a t nh v i ườ ơ ế 12 dân t c khác nhau, trong đó có xã, b n thu c vùng đ c bi t khó khăn.
Image of page 15

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Sinh viên các dân t c thi u s chi m t l l n trong t ng s sinh viên c a ế ỉ ệ ớ tr ng. ườ
Image of page 16
8
Image of page 17

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

M t khác, s khác bi t gi a môi tr ng trung h c ph thông và môi tr ng ườ ườ đ i h c và cao đ ng làm cho các em g p ph i không ít khó khăn khi vào h c tr ng cao đ ng. V i mong mu n làm rõ th c tr ng v n đ thích ng c a ườ sinh viên v i ngành h c trong quá trình h c t p tr ng CĐSP S n La và ườ ơ đ xu t các bi n pháp giúp sinh viên có kh năng thích ng t t h n v i ơ ngành h c đang đ c đào t o, chúng tôi l a ch n nghiên c u đ tài: " ượ Đánh giá m c đ thích ng ngh nghi p c a sinh viên tr ng cao đ ng s ph m S n ườ ư ơ La". 2. M c đích nghiên c u Làm rõ th c tr ng m c đ T NN c a sinh viên, trên c s đó đ Ư ơ xu t m t s gi i pháp giúp sinh viên có kh năng thích ng cao h n v i ơ ngành h c, ngh nghi p t ng lai c a mình. ươ 3. Đ i t ng và ph m vi nghiên c u ượ 3.1 Đ i t ng nghiên c u ượ M c đ thích ng ngh nghi p c a sinh viên tr ng CĐSP S n La. ườ ơ 3.2 Ph m vi nghiên c u Trong đ tài này chúng tôi ch t p trung nghiên c u m c đ T NN ỉ ậ Ư c a sinh viên các chuyên ngành s ph m c a tr ng CĐSP S
Image of page 18
Image of page 19
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '15

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern