Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

A ș a cum se observ ă ș i în istoricul

Info icon This preview shows pages 169–171. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
A ș a cum se observ ă ș i în istoricul literaturii acestui concept, rezilien ț a a fost des asociat ă ș i descris ă ca fiind o calitate a invulnerabilit ăț ii (Rutter 2012), a unui scut de teflon (Walsh 2012) ș i ca fiind o tr ă s ă tur ă a eroilor cu puteri supranaturale, aspect ce i-a conferit ș i un sens de ideal. Istoricul ș i poten ț ialul psihologic a împins conceptul de rezilien ță spre un nivel foarte aproape de idealul pozitiv. Aceast ă idee a fost des comb ă tut ă ș i clarificat ă de c ă tre cercet ă tori sau psihologi din culturi foarte diverse (Walsh 2003). Examinând istoricul conceptual ș i utilitatea practic ă a acestui concept, Rutter (2012) construie ș te cinci argumente istorice pentru a descrie conceptul de rezilien ță ca fiind unul dinamic în prezent: a) rezilien ț a a fost ini ț ial propus ă ca ș i concept util pentru a descrie dezvoltarea psihologic ă în timp, fiind de fapt foarte util pentru a testa normalitatea ș i boala mental ă ; b) rezilien ț a nu ar trebui s ă fie construit ă ca o teorie ș i nici nu este echivalent ă cu psihologia pozitiv ă sau competen ț a. Mai mult, toate aceste concepte necesit ă studii longitudinale ș i abord ă ri multifactoriale, precum ș i s ă fie analizat ă interdependen ț a gen ă -mediu. c) popula ț ia studiat ă are particularit ăț ile sale, adic ă nu este normal s ă tras ă m un set de factori de risc ș i factori protectivi pe baza unor prezump ț ii teoretice ș i ideologice care vor fi aplicate în orice situa ț ie ci trebuie în ț eles cum anume func ț ioneaz ă în popula ț ia studiat ă . Mai mult, aceste concluzii nu sunt rezistente în timp, ele sunt modelate de contextele sociale întâlnite; d) cercet ă rile asupra rezilien ț ei ar trebui s ă includ ă variabile precum: predispozi ț ii pozitive ale personalit ăț ii, un mediu familial psiho-protectiv ș i sisteme sociale de sprijin. A ș adar, rezilien ț a trebuie v ă zut ă ca fiind un proces ș i nu un atribut fix al unei persoane;
Image of page 169

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Cristina Maria Bostan 170 e) combinarea atât a cercet ă rii calitative cât ș i a celei cantitative aduce noi perspective, întrucât rezilien ț a este unul dintre conceptele psihologice ce se bazeaz ă pe studiul experien ț elor care au contat cu adev ă rat pentru o persoan ă , care a schimbat-o. Aceste experien ț e sunt utile în practica psihologic ă de natur ă clinic ă ș i social ă . În ceea ce prive ș te rezilien ț a familial ă , conceptul suport ă trei tipuri de abord ă ri: ca factor de protec ț ie, ca tr ă s ă tur ă de personalitate ș i ca proces. Fiecare dintre aceste trei abord ă ri a f ă cut s ă creasc ă interesul pentru aceast ă tematic ă , mai ales c ă au existat ș i o serie de evenimente negative de tipul hazardelor naturale ce au impus o serie de schimb ă ri la nivel de societate. În cele ce urmeaz ă , sunt urm ă rite o serie de aspecte ale rezilien ț ei ca ș i fenomen: caracteristicile acestui concept, consecin ț ele, cele mai practice teorii ș
Image of page 170
Image of page 171
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern