Ìàòåðèàëûí Íýãæèéí ÕÀ õ 1ÁÀÇ ûã õóâààðüëàõ êîýô íýãæèéí ºðòºã Íýã òºðëèéí ÁÌ ÕÀ

Ìàòåðèàëûí íýãæèéí õà õ 1áàç

This preview shows page 30 - 31 out of 31 pages.

Ìàòåðèàëûí = Íýãæèéí ÕÀ¯ õ (1+ÁÀÇ-ûã õóâààðüëàõ êîýô) íýãæèéí ºðòºã Íýã òºðëèéí ÁÌ ÕÀ áîë çàðäàë õóâààðüëàõ êîýô òîîöîõ øààðäëàãàã¿é, ÕÀ¯ äýýð ÁÀÇ-ûã íýìýýä Àª-ã òîîöíî 2. Çàðöóóëñàí ìàòåðèàë áîëîí ÁÌ-ûí ýöñèéí ¿ëäýãäëèéí ºðòºãò õóâààðüëàõ. Ìàòåðèàëûã çàðëàãàäñàíû äàðàà áýëòãýë àæèëëàãààíû íýìýãäýë çàðäëûã õóâààðüëàõ àðãà. Èõýâ÷ëýí ¿éëäâýðëýë ýðõýëäýã áàéãóóëëàãóóäàä àøèãëàíà.Òàéëàíò õóãàöààíä òîäîðõîé ÁÌ-ûã îëæ áýëòãýõòýé õîëáîãäîí ãàðñàí ÁÀÍÇ-óóäûã òóñãàé äàíñààð õóðèìòëóóëàí á¿ðòãýæ, òàéëàíò õóãàöààíû ýöýñò ÕÀ íèéò ¿íèéí ä¿íãèéí 1 òºã-ò íîãäîõ õàðüöààãààð ÁÁª, įÑ2, ¿/à-íû çàðäàë áîëîí ¿ëäýãäýë ÁÌ-ä õóâààðüëàíà. Ýíý àðãà íü òîäîðõîé ÁÌ-ûã áýëòãýõòýé õîëáîãäîí ãàðñàí çàðäëûã á¿õ ÁÌ-ä õàìààòóóëàí õóâààðèëäàã òóë ó÷èð äóòàãäàëòàé. Çàðèì êîìïàíè áýëòãýí íèéë¿¿ëýã÷èéí ñóäàëãàà õèéõ, ÁÌ-ààð õàíãàõ, õ¿ëýýí àâàõ, çàõèàëãà áîëîâñðóóëæ áýëòãýõ òóñãàé õýëòýñ, àëáàäòàé áàéäàã. Ýíý àëáàäàä ãàðñàí çàðäàë íü ÁÌ ÁÀÍÇ ó÷ðààñ á¿õ ÁÌ-ûí ºðòºãò õóâààðèëàõ øààðäëàãà òàâèãääàã. Òîî õýìæýýíèé àðãà: Öóã áýëòãýñýí ÁÌ íü èæèë íýãæýýð õýìæèãääýã áîë ÁÀÇ-ûã óã áàðààíóóäàä òîî õýìæýýíèé àðãààð õóâààðèëíà. Ýíý àðãûí ¿åä íýãæèä íîãäîõ ÁÀÇ-ûã òîîöîõäîî íèéò ÁÀÇ- àà íèéò ÕÀ òîî õýìæýýíä õàðüöóóëíà. Íýãæèä íîãäîõ ÁÀÇ = Íèéò ÁÀÇ Íèéò ÕÀ òîî õýìæýý ÁÌ-ûã îðëîãîä àâàõäàà çîðèóëàëòààñ øàëòãààëàí ¿éëäâýðëýëä àøèãëàõ øóóä áîëîí øóóä áóñ ìàòåðèàëûã ÒÝÌ, õóäàëäàí áîðëóóëàõ çîðèóëàëòòàé áîë ÕÌ äàíñàíä òóñ òóñ äåáåòëýíý.
Image of page 30

Subscribe to view the full document.

Äò ÒÝÌ õ õ õ ÁÌ õ õ õ ÕÌ õ õ õ Êò ̺íãº, ºãëºã õ õ õ 26. Асуулт Õàìò îëíû óðàìøóóëëûí ñèñòåì, ò¿¿íèé õýðýãëýý Çàõ çýýë ºíäºð õºãæñºí îðíóóäàä öàëèíã õºäºëìºðèéí õàìò îëíîîð íü òîîöîæ îëãîäîã ñèñòåì áàéäàã. Ýíý ñèñòåìèéã öåõ òàñãèéí àæèë÷èä 1 þìóó îëîí òºðëèéí àæëûã
Image of page 31
 • Fall '16
 • courtney campbell

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes