ənt ˈɒ p ə re ɪ t ɪŋ ˈɪ nk ʌm siː ɛ s əʊ a ɪ Báo cáo thu nhập hoạt động hợp

Ənt ˈɒ p ə re ɪ t ɪŋ ˈɪ nk ʌm siː ɛ s

This preview shows page 110 - 112 out of 136 pages.

ənt ˈɒ p ə re ɪ t ɪŋ ˈɪ nk ʌm (siː - ɛ s- əʊ -a ɪ )/ Báo cáo thu nhập hoạt động hợp nhất của tập đoàn Một báo cáo trong Báo cáo tài chính của tập đoàn gồm nhiều công ty chịu sự kiểm soát của một công ty mẹ và kế toán khoản đầu tư vào công ty con trên B áo cáo tài chính riêng của công ty mẹ. Credit-extended basis / ˈ kr ɛ d ɪ t- ɪksˈtɛ nd ɪd ˈbeɪ s ɪ s/ Cơ sở gia hạn tín dụng Là một hình thức gia hạn nợ, kéo dài thêm khoảng thời gian ngoài thời hạn phải thanh toán khoản nợ đã thỏa thuận trong hợp đồng . Disclosure requirements /d ɪsˈkləʊʒə r ɪˈ kwa ɪə m ə nts/ Yêu cầu về thuyết minh Những quy tắc phải được tuân thủ trong Báo cáo Công khai mà doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng, bao gồm: các loại tài liệu trong báo cáo, cách thức trình bày các tài liệu, thời gian các tài liệu cần phải được cập nhật . Earning management / ˈɜːnɪŋ ˈmænɪʤ m ə nt/ Quản trị lợi nhuận Vệc sử dụng các kỹ thuật kế toán để tạo ra các báo cáo tài chính thể hiện quan điểm tích cực về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty. Earnings quality / ˈɜːnɪŋz ˈkwɒ l ɪ ti/ Chất lượng lợi nhuận Đề cập đến khả năng thu nhập hiện tại được báo cáo có chính xác hay không để dự đoán thu nhập trong tương lai của công ty .
Image of page 110

Subscribe to view the full document.

86 European Securities and Markets Authority (ESMA) / ˌ j ʊə r əˈpi(ː)ə n s ɪˈ kj ʊə r ɪ tiz ænd ˈmɑːkɪts ɔːˈθɒ r ɪ ti/ Cơ quan thị trường và chứng khoán châu Âu Cơ quan quản lý tài chính của Liên minh châu Âu và Cơ quan giám sát châu Âu, đặt tại Paris. ESMA thay thế Ủy ban điều tiết chứng khoán châu Âu vào ngày 1 tháng 1 năm 2011. Fraudulent / ˈ fr ɔːdjʊ l ə nt/ Gian lận Gian lận là một hành động lừa đảo có chủ ý nhằm tạo ra cho thủ phạm một khoản lợi bất hợp pháp hoặc từ chối quyền đối với nạn nhân. Gian lận có thể xảy ra trong tài chính, bất động sản, đầu tư và bảo hiểm. Free on-board shipping point (FOB) / friː ɒ n b ɔːd ˈʃɪ p ɪŋ pɔɪ nt/ Miễn trách nhiệm trên boong tàu nơi đi Một điều kiện giao hàng trong Incoterms 2010 được sử dụng phổ biến. Người bán sẽ có trách nhiệm giao hàng lên boong tàu và sẽ chuyển toàn bộ trách nhiệm cho người mua khi hàng khi hàng hóa đã được xếp lên tàu. Investment policy statement / ɪnˈvɛ stm ənt ˈpɒ l ɪsi ˈsteɪ tm ə nt/ Bản tuyên bố chính sách đầu tư Một tài liệu được soạn thảo giữa người quản lý danh mục đầu tư và khách hàng phác thảo các quy tắc chung cho người quản lý.
Image of page 111
Image of page 112
 • Fall '15
 • john

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes