? n th? y hoàng th ấy lý thân tướng t? b ự

This preview shows page 14 - 19 out of 299 pages.

n Th y Hoàng th ấy Lý Thân tướ ng tá b t , dung m ạo đen hôi thì phong luôn làm V n Tín H u, cho c m quân ra gi đấ t Lâm Thao.
Image of page 14
khoùi 15 Hung Nô kéo quân t i, Lý Thân ch c n búng tay m t cái là tan tác h ế t. Ch y c i bao nhiêu tr n v n không th vượ t i, l ần nào cũng bị quánh cho s p m t. Hung Nô k t đó khiế p s , b b ảo cũng không dám ch ọc ngoáy nướ c T n. T n Th y Hoàng càng yêu chi u h ế t m c, g h n con gái cho Lý Thân. Không hi u hai v ch ng gi i quy ế t th ế nào cái v chênh l ch kích c . Th ời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồ ng, ch ng m ấy Lý Thân đã tớ i tu i v hưu. Lý Thân bèn xin T n Th y Hoàng cho v nước vui hưở ng tu i già. T n Th y Hoàng ti ếc đứ t ru ột, nhưng không đồ ng ý thì l i mang ti ếng ki bo nên đành kí duy t cho Lý Thân v nướ c. V ừa đánh hơi đượ c tin v tướ ng quân b t đã v nướ c, Hung Nô l p t c kéo sang. T n Th y Hoàng bu n b c l ắm, sai ngườ i sang Âu L c g i Lý Thân v nhanh, v g ấp, nhà có đạ i s . Nhưng Lý Thân tuổ i cao d ch ng, không thích đánh nhau nữa. An Dương vương buộ c ph i b c phét là Lý Thân ch ế t r i. T n Th y Hoàng th c m c th ế quái nào t yên ng m t i? An Dương vương bí quá nói láo không k ịp suy nghĩ, bảo đi tả ch ế t. T n Th y Hoàng c n l i, suýt thì đị nh không h i n ữa. Nhưng cuối cùng nghĩ sao lạ i h ỏi xác đâu. L n này t ới lượt An Dương vương câm nín. Lý
Image of page 15
16 Thân bèn t v ẫn để gi ải vây. An Dương vương chuy n phát nhanh xác Lý Thân cho T n Th y Hoàng. T n Th y Hoàng lúc này ch bi ế t than s mình sao quá nh , mà không bi ế t là Lý Thân còn nh hơn mình. Giây phút tang thương chưa qua mà giặ c Hung Nô thì v ẫn còn đó, Tầ n Th ủy Hoàng bèn cho đúc pho tượng Lý Thân to như th ật, trong có ngườ i điề u khi ển, đặ t chình ình c a Kim Mã, g i là tượ ng Ông Tr ng. Hung Nô th y Lý Thân lù lù m t đố ng thì khi ế p hãi kéo quân v .
Image of page 16
17 Âu L ạc đượ c thành l p vô cùng hoành tráng, nhưng cũng xịt ngóm nhanh đế n h t ho ng. Ngu ồn cơn đế n t b con ông Tri ệu Đà. Triệ u Đà vốn là tướ ng c a nhà T ần, đượ c T n Th y Hoàng giao cho m ột đội quân be bé, xinh xinh để chinh ph ạt phương nam. Tớ i khi T n Th y Hoàng ng m t i, nhà T n di t vong thì Tri ệu Đà quyế t đị nh t ý thôi vi ệc để đi khở i nghi p. V i câu châm ngôn k p nách: "Mình thích thì mình làm thôi", Tri ệu Đà xưng Đế , đặt tên nướ c là Nam Vi t. Thi tho ng bu n bu n Tri ệu Đà lạ i xu t binh ch c ngoáy Âu L ạc chơi.
Image of page 17
18 Âu L c có anh tướ ng quân tên là Cao L . L - không-th p ngh ch ng m ki ểu gì đó mà tự dưng lạ i ch ế t o ra cái n Liên Châu, b n m ột phát đượ c bao nhiêu là mũi tên. An Dương vương thích quá bèn cho xây d ựng ngay thương hiệ u N Th n, qu ng cáo là l y n đượ c làm t móng c a Rùa Th n chính hi u.
Image of page 18
Image of page 19

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 299 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors