Convertible preferred stock k ənˈvɜːtə bl pr ɪˈ f ɜːd stɒ k Cổ phiếu ưu đãi

Convertible preferred stock k ənˈvɜːtə bl pr

This preview shows page 53 - 56 out of 136 pages.

Convertible preferred stock /k ənˈvɜːtə bl pr ɪˈ f ɜːd stɒ k/ Cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi Cổ phiếu ưu tiên chuyển đổi là loại cổ phiếu có lãi suất cố định trong đó nhà đầu tư có thể lựa chọn chuyển đổi chúng thành một lượng cổ phiếu thường của công ty phát hành sau một khoảng thời gian nhất định đã được thoả thuận trước từ khi mua, hoặc là vào một ngày nào đó trong tương lai .
Image of page 53

Subscribe to view the full document.

41 Coverage ratio / ˈ k ʌ v ə r ɪʤ ˈreɪʃɪəʊ / Hệ số thanh toán nợ Hệ số thanh toán nợ là một trong nhiều hệ số được sử dụng để đo lường khả năng của một công ty để đáp ứng những khoản nợ trong dài hạn . Dealing securities / ˈdiːlɪŋ sɪˈ kj ʊə r ɪ tiz/ Giao dịch chứng khoán Giao dịch chứng khoán là mua, bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán . Direct method /d ɪˈ r ɛkt ˈmɛθə d/ Phương pháp trực tiếp Là phương pháp lập Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ , theo phương pháp này các chỉ tiêu phản ánh các luồng tiền vào và các luồng tiền ra được trình bày trên báo cáo. Dividend / ˈ d ɪ v ɪ d ɛ nd/ Cổ tức Cổ tức là phần lãi chia cho cổ đông của doanh nghiệp khi hoạt động kinh doanh đạt kết quả tốt sau một chu kỳ kinh doanh, thường là một năm . Financing Cash Flow /fa ɪˈ næns ɪŋ kæʃ fl əʊ / Dòng tiền từ hoạt động tài chính Luồng tiền có liên quan đến việc thay đổi về quy mô và kết cấu của vốn chủ sở hữu và vốn vay của doanh nghiệp. Các luồng tiền chủ yếu từ hoạt động tài chính gồm: tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu; tiền thu từ các khoản vay ngắn hạn, dài hạn; tiền chi trả vốn góp của chủ sở hữ u, mua lại cổ phiếu của chính doanh nghiệp đã phát hành; tiền chi trả các khoản nợ gốc đã vay…
Image of page 54
42 Free Cash Flow to Equity (FCFE) / friː kæʃ fl əʊ tuː ˈɛ kw ɪ ti ( ɛ f- siː - ɛ f- iː) / Dòng tiền tự do cho vốn chủ sở hữu FCFE = Dòng tiền từ HĐKD – Chi phí vốn + Các khoản đi vay – Các khoản trả nợ . Free Cash Flow to the Firm (FCFF) / friː kæʃ fl əʊ tuː ðə f ɜːm (ɛ f- siː - ɛ f- ɛ f)/ Dòng tiền tự do cho doanh nghiệp FCFF = Dòng tiền từ HĐKD + Điều chỉnh lãi suất – Chi phí vốn . Free Cash Flow / friː kæʃ fl əʊ / Dòng tiền tự do Dòng tiền tự do là thước đo hoạt động của doanh nghiệp được tính toán bằng hiệu số giữa dòng tiền hoạt động và chi tiêu vốn. Nói cách khác, dòng tiền tự do đại diện cho lượng tiền mặt là doanh nghiệp có thể tạo ra sau khi để lại một phần để duy trì hoặc mở rộng các tài sản phục vụ cho sản xuất kinh doanh .
Image of page 55

Subscribe to view the full document.

Image of page 56
 • Fall '15
 • john

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes