Human resources and job design xây dựng môi

This preview shows page 7 - 10 out of 22 pages.

(Human resources and job design) Xây dựng môi trường làm việc như thế nào? Xây dựng hệ thống lương thưởng thế nào? TS. Đặng Hữu Phúc The Critical Decisions - Continued Quản lý chuỗi cung ứng (Supply chain management) Chúng ta nên tự sản xuất hay thuê ngoài? Cần bao nhiêu supplier và đánh giá supplier như thế nào? Quản lý tồn kho và nguyên vật liệu (Inventory, material requirements planning) Cần bao nhiêu sản phẩm trong kho? Khi nào chúng ta cần đặt hàng lại (re -order)? Bảo trì (Maintenance) Ai chịu trách nhiệm bảo trì? Khi nào cần bảo trì?
Image of page 7
1/4/2020 8 TS. Đặng Hữu Phúc Tình huống thực tế 15 Shelly Decker, chuyên ngành đại học hệ thống kế toán và thông tin, và chị gái cô đã tạo ra một công việc kinh doanh là sản xuất và bán và các sản phẩm chăm sóc thể xà phòng tự nhiên. Shelly sử dụng kỹ năng OM mỗi ngày : Thiết kế quy trình (Process design): Khi một sản phẩm mới được giới thiệu, phải xác định được cách tốt nhất để sản xuất sản phẩm đó . Điều này liên quan đến việc lập biểu đồ các bước chi tiết cần thiết để tạo ra sản phẩm . Q uản trị tồn kho ( Inventory management ) : Hàng tồn kho được kiểm soát chặt chẽ để giảm chi phí và tránh sản xuất không cần thiết . Hàng t ồn kho được kiểm soát bốn tuần một lần điều chỉnh trong hệ thống quản trị tồn kho cho phù hợp . TS. Đặng Hữu Phúc Tình huống thực tế 16 Shelly sử dụng kỹ năng OM mỗi ngày: Lập kế hoạch (Scheduling): Kế hoạch sản xuất được tạo ra để đảm bảo đủ sản phẩm sẵn cho cả khách hàng bán lẻ (retail customers) và bán buôn (wholesale customers) , có tính đến các yếu tố như hàng tồn kho hiện tại năng lực sản xuất xà phòng. Quản chất lượng (Quality management): Mỗi sản phẩm được kiểm tra và phải tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất . Nếu một sản phẩm không phù hợp với tiêu chuẩn (ví dụ, màu sắc không đúng , bao bì không chính xác, ghi nhãn không phù hợp, trọng lượng, kích thước hoặc hình dạng không đúng), thì nó sẽ bị l oại bỏ khỏi kho để xác định quy trình bị phá vỡ ở khâu nào và bắt đầu hành động khắc phục .
Image of page 8