Course Hero Logo

Når anlæg a har en større initial investering så vil

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 2 - 3 out of 5 pages.

Når anlæg A har en større initial investering, så vil et sige at være en større nutidig udgift i anlæg A setpå baggrund af at investeringen i anlæg A er 62% højere end anlæg B.Der skal der tages forbehold for den større initial investeringssum i forbindelse med eninvesteringsbeslutning, da betalingsstrømmen ikke fast i tid. Derfor kan investeringen være udsat forudsving, ved at der kan være en længere implementeringstid af anlægget, efterspørgselsen efterleverikke forudsætninger for investeringen og hvis der eksporteres vil der kunne ske valuta ændringer somgør at indtjeningen kan være anderledes end det forventede. ´Herudover kan der være elementer som:-Udsving i salgsprisen-Ændringer i skatte og afgifter-Den økonomiske levetid kontra den tekniske levetid. ( dog kun hvis man foretager investeringenmere end 1 gang.)c)Der er udsigt til en lavkonjunktur i verdensøkonomien som sammen med mulige oliefund omkringArktis indebærer en vis sandsynlighed for at energipriserne vil være faldende overinvesteringsperioden. Antag at energiprisen er 1023 kr / Mwh i 2013 og at den herefter falder overinvesteringsperioden med en fast årlig rate. Hvor stort skal det årlige procentvise fald i energiprisenvære for at projekt B har en højere nettonutidsværdi end projekt A.Der er lavet følgende ændringer i investeringskalkulen.Energiprisen ero2013=1023kr .·(1+udviklingi energipris)o2014=Pris2013·(1+udviklingi energipris)o2015=Pris2014·(1+udviklingi energipris)o2016=Pris2015·(1+udviklingi energipris)o2017=Pris2016·(1+udviklingi energipris)Der er lavet en differenssum, som er forskellen mellem anlæg A og anlæg B, hertil er der anvendtmålsøgning i Excel, til at bestemme den pct. -vise ændring i energiprisen for at se hvornår at

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 5 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Winter
Professor
Ranhild

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture