Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Studii nu au identificat un impact al amenin ță rii

Info icon This preview shows pages 122–124. Sign up to view the full content.

studii nu au identificat un impact al amenin ță rii (gravitate ș i risc) percepute asupra frecven ț ei mamografiilor (Wang ș i colab. 2014). Umeh ș i Gibson (2001) raporteaz ă chiar o leg ă tur ă negativ ă între gravitatea perceput ă a bolii ș i autoexaminarea mamar ă în cazul femeilor mai tinere. Femeile care au reu ș it s ă introduc ă autoexaminarea mamar ă în rutina lor nu considerau c ă diagnosticul oncologic este mai grav decât alte boli, evaluau un impact mai mic al bolii asupra propriei vie ț i ș i erau mai încrez ă toare în prognosticul pozitiv ș i vindecare. Evaluarea mai negativ ă ș i poate mai acurat ă a bolii s-a asociat negativ cu comportamentul de monitorizare. Teama de a descoperi un diagnostic atât de serios s-ar putea s ă fi blocat trecerea la act. Studii suplimentare sunt necesare pentru a clarifica rolul gravit ăț ii percepute subiectiv în comportamentele de preven ț ie ș i monitorizare. Beneficiile percepute Orice activitate de preven ț ie ș i monitorizare medical ă presupune schimbarea stilului de via ță , vizite la medici, costuri financiare sau alte sacrificii din partea indivizilor implica ț i. Pentru ca aceste m ă suri s ă fie luate e firesc necesar ca persoana s ă aib ă încredere în avantajele pe care le prezint ă strategia respectiv ă în preven ț ia bolii. Cu cât beneficiile percepute sunt mai importante, cu atât trecerea la act va fi mai rapid ă . Campaniile de preven ț ie pentru cancerul mamar ar trebui s ă pun ă accent pe sublinierea beneficiilor detect ă rii timpurii a tumorii ș i pe importan ț a investiga ț iilor regulate în acest sens. Ș ansele de supravie ț uire depind de diagnosticul stabilit în faz ă incipient ă . Studiile sus ț in leg ă tura pozitiv ă dintre beneficiile percepute ș i realizarea unor comportamente de preven ț ie ș i monitorizare cum ar fi mamografiile sau autoexaminarea mamar ă (Graham, Liggons and Hypolite 2002, Wang ș i colab. 2014). Obstacolele percepute Reversul beneficiilor percepute sunt obstacolele care le contrabalanseaz ă . Impulsul schimb ă rii va fi mobilizat de supraevaluarea avantajelor în raport cu barierele percepute. Rolul diferen ț iat al celor patru factori în provocarea comportamentelor de preven ț ie a cancerului mamar este uneori contraintuitiv. Amenin ț area perceput ă , opera ț ionalizat ă prin gravitatea bolii ș i riscul subiectiv asumat, are un impact mai neînsemnat asupra frecven ț ei mamografiilor (Wang ș i colab. 2014) ș i al autoexamin ă rii mamare (Umeh ș i Rogan-Gibson 2001). Barierele percepute sunt îns ă un predictor important. Între factorii care le împiedic ă s ă practice regulat autoexaminarea mamar ă femeile amintesc dificultatea de a stabili un obicei
Image of page 122

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Dimensiuni ale rezilien ț ei psihologice. Abord ă ri teoretice ș i aplicative     123 nou, teama c ă nu reu ș esc s ă realizeze procedura corect ș i activit ăț ile la care ar trebui s ă renun ț e pentru a realiza autoexaminarea (Umeh ș i Rogan-Gibson 2001).
Image of page 123
Image of page 124
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern