Sự hình thành và phát triển c?a ngân sách

Info icon This preview shows pages 37–41. Sign up to view the full content.

Sự hình thành và phát triển của ngân sách nhà nước gắn liền với sự xuất hiện và phát triển của kinh tế hàng hóa - tiền tệ trong các phương thức sản xuất của cộng đồng và nhà nước của từng cộng đồng. Nói cách khác, sự ra đời của nhà nước, sự tồn tại của kinh tế hàng hóa - tiền tệ là những tiền đề cho sự phát sinh, tồn tại và phát triển của ngân sách nhà nước. Ngân sách nhà nước bao gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Ngân sách trung ương là ngân sách của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc THỰC TRẠNG NỢ CÔNG TẠI VIỆT NAM
Image of page 37

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 28 CHƯƠNG 2 NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt Chính phủ và các cơ quan khác ở trung ương. Ngân sách địa phương bao gồm ngân sách của đơn vị hành chính các cấp có Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân. 2.1.1.1. Nguồn thu của Ngân sách Việt Nam giai đoạn 2002-2010 Để xem xét nguyên nhân dẫn đến tình trạng thâm hụt cán cân ngân sách của Việt Nam, ta sẽ xem xét đến diễn biến tình hình thu và chi của ngân sách qua các năm. Việc xem xét này được bắt đầu bằng tình hình thu của ngân sách Việt Nam qua các năm , với bảng số liệu về tình hình thu như sau: Bảng 2.1: Tình hình thu của ngân sách Việt Nam giai đoạn 2002-2010 ĐVT: Tỷ đồng Năm Thu viện trợ không hoàn lại Thu từ thuế và phí Thu về vốn Tổng thu cân đối NSNN 2002 2,250 95,597 9,850 107,697 2003 2,969 145,822 9,265 158,056 2004 2,877 180,197 15,540 198,614 2005 3,789 219,438 15,459 238,686 2006 7,897 263,864 17,409 289,170 2007 6,012 299,096 31,165 336,273 2008 9,413 392,463 32,885 434,761 2009 6,520 398,177 37,643 442,340 2010 5,500 510,478 43,192 559,170 Nguồn: Bộ Tài Chính (C1) và Asian Development (C9) Và tỷ trọng của từng khoản thu trong tổng thu cân đối ngân sách là:
Image of page 38
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 29 CHƯƠNG 2 NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt Bảng 2.2: Tỷ trọng các khoản thu trong tổng thu của Việt Nam giai đoạn 2002-2010 ĐVT: % Năm Thu viện trợ không hoàn lại Thu từ thuế và phí Thu về vốn 2002 2.09% 88.76% 9.15% 2003 1.88% 92.26% 5.86% 2004 1.45% 90.73% 7.82% 2005 1.59% 91.94% 6.48% 2006 2.73% 91.25% 6.02% 2007 1.79% 88.94% 9.27% 2008 2.17% 90.27% 7.56% 2009 1.47% 90.02% 8.51% 2010 0.98% 91.29% 7.72% Nguồn: Bộ Tài Chính (C1), Asian Development Bank (C9) và tính toán của tác giả Với tỷ trọng trung bình qua các năm (2002-2010) là 90,61%, mức cao nhất là 92,3% (2003) và thấp nhất là 88,8% (2002), khoản thu từ thuế và phí là nguổn thu chủ yếu của Ngân sách Việt Nam, trong khi tỷ trọng trung bình của thu viện trợ không hoàn lại là 1,79% (cao nhất là 2,7% tại năm 2006 và thấp nhất là 0,98% ở năm 2010) và thu về vốn là 7,6% (cao nhất là 9,3% năm 2007 và thấp nhất là 5,9% ở năm 2003), điều này được thể hiện cụ thể trên biểu đồ bên dưới:
Image of page 39

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 30 CHƯƠNG 2 NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Nguô
Image of page 40
Image of page 41
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '18
 • Thang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern