Chuong 3 Giang HQ Binary Logistic ver 7.pdf

Bằng cấp 0 nếu khác lwg ln c?a thu nhập

Info icon This preview shows pages 6–9. Sign up to view the full content.

bằng cấp ; 0 – nếu khác ) lwg: ln của thu nhập kỳ vọng của phụ nữ nếu đi làm. Thu nhập kỳ vọng được tính là USD/1 giờ làm việc . inc: thu nhập của hộ gia đình , sau khi loại trừ đi thu nhập của phụ nữ (ngàn USD/ năm ) Thực hiện trên SPSS Nút này tạo ra biến tương tác II. Mô hình hồi quy Binary Logistic (tt):
Image of page 6

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

24/11/2017 7 II. Mô hình hồi quy Binary Logistic (tt): Dự báo Ý nghĩa của hệ số hồi quy Cách viết mô hình logit ݌̂ = 1 1 + ݁ ି ( . ଵ଼ଶିଵ . ସ଺ଶ∗௞ହି଴ . ଴଺ସ∗௞଺ଵ଼ି଴ . ଴଺ଶ∗௔௚௘ା଴ . ଼଴଻∗௪௖ା଴ . ଵଵଵ∗௛௖ା଴ . ଺଴ସ∗௟௪௚ି଴ . ଴ଷସ∗௜௡௖ ) hay ݌̂ = ݁ . ଵ଼ଶିଵ . ସ଺ଶ∗௞ହି଴ . ଴଺ସ∗௞଺ଵ଼ି଴ . ଴଺ଶ∗௔௚௘ା଴ . ଼଴଻∗௪௖ା଴ . ଵଵଵ∗௛௖ା଴ . ଺଴ସ∗௟௪௚ି଴ . ଴ଷସ∗௜௡௖ 1 + ݁ . ଵ଼ଶିଵ . ସ଺ଶ∗௞ହି଴ . ଴଺ସ∗௞଺ଵ଼ି଴ . ଴଺ଶ∗௔௚௘ା଴ . ଼଴଻∗௪௖ା଴ . ଵଵଵ∗௛௖ା଴ . ଺଴ସ∗௟௪௚ି଴ . ଴ଷସ∗௜௡௖ hay ݌̂ 1 − ݌̂ = ݁ . ଵ଼ଶିଵ . ସ଺ଶ∗௞ହି଴ . ଴଺ସ∗௞଺ଵ଼ି଴ . ଴଺ଶ∗௔௚௘ା଴ . ଼଴଻∗௪௖ା଴ . ଵଵଵ∗௛௖ା଴ . ଺଴ସ∗௟௪௚ି଴ . ଴ଷସ∗௜௡௖ hay ln ݌̂ 1 − ݌̂ = 3.182 1.462 ∗ ݇5 − 0.064 ∗ ݇618 − 0.062 ∗ ܽ݃݁ + 0.807 ∗ ݓܿ + 0.111 ∗ ℎܿ + 0.604 ∗ ݈ݓ݃ − 0.034 ∗ ݅݊ܿ
Image of page 7