Istifad ə olunur randn 0 n 1 interval ı nda t ə

This preview shows page 77 - 79 out of 83 pages.

istifad ə olunur: rand(n) – (0, n-1) interval ı nda t ə sadüfi ə d ə d; rand(m, n) (m<n) – [m,n] parças ı nda t ə sadüfi tam ə d ə d; rand(<çoxluq>) – verilmi ş çoxluqdan t ə sadüfi tam ə d ə d; randmat(m, n, k, D) – n m ölçülü, elementl ə ri D çoxlu ğ undan olan t ə sadüfi ə d ə dl ə rd ə n ibar ə t matrisi t ə yin edir (k=1 olduqda matris ixtiyari, k=2 olduqda matris simmetrik, k=3 olduqda is ə matris asimmetrik formaya malik olur). Konkret misal üz ə rind ə testin yarad ı lmas ı il ə tan ı ş olaq. F ə rz ed ə k ki, c ə brd ə n test yaratmaq t ə l ə b olunur. Bunun üçün ə n sad ə üsul Quizzess qovlu ğ unda yerl əşə n h ə r hans ı bir ş ablonu, m ə s ə l ə n, Statistics.tex fayl ı n ı seçib, aç ı lm ı ş s ə n ə di File Save As ə mrini yerin ə yetirm ə kl ə yeni adla, m ə s ə l ə n, test1.tex fayl ı kimi yadda ş da saxlayaq. Bundan sonra s ə n ə dd ə Exam sözünü Test , Statistics sözünü ALGEBRA , Question sözünü Sual , Your Name sözünü is ə S.A.A. il ə ə v ə z ed ə k. Daha sonra s ə n ə dd ə soyad ı n daxil edilm ə si sah ə sind ə n sonra yerl əşə n Setup sah ə sind ə test üçün ə sas parametrl ə ri mü ə yy ə n etm ə k üçün a ş a ğ ı dak ı s ə tirl ə ri daxil ed ə k: Choice Space: 2 1 Choices: No Break, Radio Button 1 1 Choice Space parametri cavab variantlar ı aras ı nda burax ı lan bo ş m ə saf ə ni bildirir.
Image of page 77
Riyazi proqram paketl ə ri 153 Choices: Permute 2 Submit: Results. Sonra Statement sah ə sind ə sual daxil edilm ə lidir. Növb ə ti add ı mda sual ı n cavab variantlar ı ə yy ə n edilir. Bunun üçün variant düym ə l ə rind ə n sonra cavablar daxil edilir. Cari variant ı düzgün cavab kimi fiks ə etm ə k üçün File Import Fragment ə mrini yerin ə yetirib aç ı lan eyni adl ı dialoq p ə nc ə r ə sind ə Correct choice.frg fayl ı n ı seçm ə k v ə Open düym ə sini s ı xmaq laz ı md ı r ( şə k.3.5-1). şə k.3.5-1 Bu qayda il ə dig ə r suallar ı v ə ona uy ğ un cavab variantlar ı n ı ə yy ə n edib File Export ə mrini yerin ə yetirib s ə n ə di Test1.qiz fayl ı kimi yadda ş da saxlay ı r ı q. Bundan sonra Test1.qiz fayl ı n ı ı r ıı q. Ə g ə r testin haz ı rlanmas ı nda s ə hv ə yol verilibs ə , bu zaman böyük q ı rm ı z ı h ə rfl ə rl ə s ə hvin a ş kar 1 Choices: No Break, Radio Buton parametrl ə ri cavab variantlar ı n ı n üfüqi istiqam ə td ə yerl əş m ə sini v ə düzgün cavab ı n variant düym ə l ə ri il ə seçildiyini bildirir. 2 Cavab variantlar ı n ı n ard ı c ı ll ı ğ ı n ı n t ə sadüfi oldu ğ unu bildirir. F ə sil 3 Scientific Work Place 5.0 154 olundu ğ u haqq ı nda m ə lumat ə ks olunur. S ə hv olmad ı qda istifad ə çi öz soyad ı n ı , ad ı n ı , atas ı n ı n ad ı n ı daxil edib, t ə klif olunan suallar ı n düzgün cavab variant ı n ı seçirik. Bütün suallara cavab verdikd ə n sonra, Click to grade düym ə sini s ı xmaqla testin n ə tic ə si il ə tan ı ş ola bil ə rik. Testin n ə tic ə si olaraq, testin cavablar ı na s ə rf olunan vaxt 1 , qazan ı lan ümumi bal 2 v ə h ə r bir sual ı n düzgün olub-olmamas ı haqq ı nda m ə lumat v ə ona uy ğ un bal 3 v ə s. informasiyalar ə ks olunur ( şə k.3.5-2).
Image of page 78
Image of page 79

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 83 pages?

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors