nj� sendi ne forma te jashtëligjshme ky detyrim përllogaritet për t� gjithë

Nj? sendi ne forma te jashtëligjshme ky detyrim

This preview shows page 16 - 18 out of 24 pages.

një sendi ne forma te jashtëligjshme, ky detyrim përllogaritet për të gjithë periudhën në të cilën personi ka gëzuar frytet e kësaj pasurie. Detyrimi tatimor përfshin tatimin, kamatëvonesat dhe gjobat, në përputhje me dispozitat dhe ligjet specifike tatimore dhe legjislacionit për taksat vendore. Detyrimet tatimore llogariten dhe paguhen ne lekë, përveç rasteve kur me ligj parashikohet ndryshe. Për detyrimet tatimore qe sipas ligjeve te veçanta tatimore, vetevleresohen dhe vetedeklarohen , dhe për kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore qe gjithashtu sipas ligjit përkatës vetedeklarohen, personat e tatueshëm, deklarojnë dhe paguajnë detyrimet tatimore në përputhje me ato dispozita. Periudha tatimore është periudha e njëjtë me vitin kalendarik, me përjashtim të rasteve kur ky ligj ose ligje të tjera tatimore parashikojnë ndryshe. 16
Image of page 16
Formularët e deklarimit të çdo lloj tatimi dhe të kontributeve te sigurimeve shoqërore e shëndetësore si dhe formularët e tjerë shoqërues te deklaratës qe duhet te paraqesin personat e tatueshëm për çdo periudhe tatimore, i vihen ne dispozicion këtyre të fundit, pa pagesë nga administrata tatimore. Formulari i deklarimit plotësohet në dy kopje, njëra nga te cilat është për administratën tatimore dhe tjetra për vete personin e tatueshëm. Personat e tatueshëm mund ta paraqesin deklaratën tatimore në administratën tatimore: a) Nëpërmjet shërbimit postar, me të cilin Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka nënshkruar marrëveshje dypalëshe bashkëpunimi. Në këtë rast deklarata merret ose konsiderohet se është marrë nga administrata tatimore ditën e shtate pas datës se dërgimit. Kështu, në qoftë se deklarata është pranuar në shërbimin postar me date 1 te muajit, ajo konsiderohet se është marre nga administrata tatimore me date 8 te muajit. b) Nëpërmjet dorëzimit në çdo banke apo institucion tjetër financiar me te cilët Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka nënshkruar marrëveshje dypalëshe bashkëpunimi. Ne kete rast deklarata konsiderohet e paraqitur datën kur ajo ka mbërritur në bankë dhe kjo e fundit ka vendosur vulën datore në të dy kopjet e deklaratës. Banka pasi i kthen njërën nga kopjet e vulosura të deklaratës personit te tatueshëm, në fund të çdo dite pune mbledh kopjet e dyta te deklaratave dhe ia dorëzon ato administratës tatimore për përpunim, siç parashikohet në marrëveshjet e përbashkëta të lidhura midis Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve dhe bankave përkatëse. c) Nëpërmjet deklarimit elektronik në sistemin e deklarimit elektronik të tatimeve nëpërmjet internetit përmes faqes se internetit te Drejtorisë se Përgjithshme te Tatimeve ëëë.tatime.gov.al . Në rastin e deklarimit elektronik, deklaratat tatimore konsiderohen të paraqitura, në datën e dërgimit të deklaratës së plotësuar nga ana e tatimpaguesit. Barra e provës të dërgimit të deklaratës bie tatimpaguesin. Pas paraqitjes së një deklarate tatimore, personi i tatueshëm mund të konstatojë vetë se e ka plotësuar në mënyrë të pasaktë atë ose se ka bërë një ose disa gabime gjatë plotësimit të një deklarate tatimore. Gabimet mund të jenë të llojeve të ndryshme. Për shembull, mund të jenë
Image of page 17
Image of page 18

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 24 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes