chiong \u6545 \u969c V out of order PATTERN t\u00f9i l\u00e2i k\u00f3ng \u5c0d \u4f86\u8aaa concerning talking of as

Chiong 故 障 v out of order pattern tùi lâi kóng

This preview shows page 13 - 16 out of 25 pages.

-chiong (V) out of order PATTERN tùi ... lâi kóng ... 來說 concerning ..., talking of ..., as regards ..... Tùi Tâi-ôan-lâng lâi kóng , ........ 對台灣人來說 , ........ As regards Taiwanese people, ........ 37
Image of page 13
LESSON 62 第六十二課 62-D-1 At the Post Office 在郵局辦事 Jîn-tek ê chö . -lí, Kang sío-chía, tû-líau pän-kong-sek ê kang-chok í-göa, ü-sî ïa su-ìau kh`i îu-k’iok á-sï gîn-hâng pän täi-chì. Kang sío-chía sïong kia n ê sï ka-tï pìan pûi, . -í i sîong-sîong kîa n -lö . kh`i pän täi-chì, ch’it hong-bïn ë-tàng ün-töng, koh ch’it hong-bïn ïa ¨m-bían tam-sim thêng chhia ê bün-tê, ü-sî i ïa ë sün-lö . khì chhiau-kip-chhï-tîu n bé ch’it kóa m’ih-kïa n . 62-D-2 Ë-po . s`i t´iam pòa n chó-ïu, Kang sío-chía kh`i îu-k’iok kìa pau-k´o kap ch’it tiu n ph´o . -thong-phoe. Iû-k’iok ê sin-se n chin ü lé-mäu kä i kóng, pau-k´o ê îu-hùi sï chhit-ch’ap-jï kho . , phó . -thong- phoe chhiau-täng, só . -í îu-hùi sï ch’ap-peh kho . . I îu-phìo bé hó, chïu tùi phôe-pau-´a läi k¨a ka-chúi th’eh chhut-lâi, kä îu-ph`io tah kh´i-lih; in-üi îu-k’iok kan-na ü . -á, ïong líau-äu chhíu ë lîam-lîam, só . -í i t’ak pái lóng chah ka-chúi kh`i. 62-D-3 Kang sío-chía täi-chì pän líau, tùi îu-k’iok chhut-lâi ê sî, tú-t’ioh í-chêng ê tông-sü Hô sío-chía. Hô sío-ch´ia kiat-hun í-äu, chïu lï-khui kong-si a. Kang sío-chía chin ài i ê thâu-mˆng-hêng. Hô sío-chía kóng pún-lâi kh`i bí-îong-ï n kan-na phah-s`ng beh ka thâu-mˆng, ¨m-k´u äu-lâi khòa n t’ioh ch’ap-chì-téng ê sin thâu-mˆng-hêng, chiah koat-tëng beh tïan thâu-mˆng ê. In khai- káng ch’it-ë-á, in-üi Kang sío-chía t’ioh ài t´ng-kh`i kong-si a, só . -í in iok chiu-b’oat chò-hóe ch’iah tàu. 62-D-4 Kang sío-chía tï lö . -n’ih hut-jîan-kan sïu n -t’ioh i bë-kì-chit öe-poah, jî- chhía n lîan öe-poah hö-bé ïa bë-kì-chit a. Pún-lâi beh phah chhíu-ki-á, ¨m-kú bô tïan a, só . -í i t’ioh kh``i phah kong-kïong tïan-öe t´ng-kh`i kong-si m¨ng ch’it-ë; chhöe chin kú, chiah chhöe-t’ioh ch’it ê gîn-kak-á. Tông-sü kä i kóng öe-poah hö-má í-äu, i chïu kòa tïan-öe, ch’it-ë khòa n pío-´a, îu-k’iok ê êng-g’iap sî-kan teh beh kiat-sok a, . -í i k´oa n -k´in cháu khì, hó-ka-chài íau ü ch’ap hun-cheng. Pän líau, i chïu t´ng-kh`i kong-si a. 38
Image of page 14
第六十二課 LESSON 62 62-D-1 仁德的助理 小姐, 常除了辦公室的工 以外,有時也需要去郵局 銀行辦事情。 小姐最 的是 自己變胖 ,所以她常常走 去辦事,一 可以 運動 ,一 面也不 用擔心停車 的問題,有時候她也會 順路 超市 買一 些東西。 62-D-2 下午 點半 左右 小姐去郵局 寄包裹 和一 封平信 。郵局的先生很有禮 貌地 告訴她, 包裹 的郵費是 十二 平信超 重,所以郵費是 八塊 。她買了郵
Image of page 15
Image of page 16

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 25 pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture