zakonisht vendosen n� kategorit� e t� ardhurave skedulare si dhe me qëllim të

Zakonisht vendosen n? kategorit? e t? ardhurave

This preview shows page 3 - 5 out of 18 pages.

zakonisht vendosen në kategoritë e të ardhurave skedulare, si dhe me qëllim të lehtësimit fiskal për shpenzimet personale të familjes. Shumë teoricienë të politikave të taksave e konsiderojnë tatimin mbi të ardhurat globalë si më superior ndaj sistemit skedular. Kjo sepse tatimi skedular ka disa disavantazhe: 1- Ndarja e të ardhurave të një individi në më shumë se një regjim tatimor mund ta bëjë të vështirë ose të pamundur vendosjen e taksimit progresiv dhe sigurimin e lehtësimit të taksave personale (në formën e përjashtimeve dhe zbritjet). Tatimi progresiv zakonisht shihet si mënyra më efektive e mbledhjes së taksave në bazë të aftësisë për të paguar, dhe për sa kohë aftësia për të paguar nxitet nga një rritje në kapacitetin e përgjithshëm ekonomik, taksa duhet të vendoset mbi të ardhurat totale të tatimpaguesve. Sipas një sistemi skedular, një strukturë progresive me norma marxhinale mund të zbatohet vetëm për disa kategori të të ardhurave, duke çuar në pabarazi midis tatimpaguesve që fitojnë lloje të ndryshme të ardhurash. Sipas një sistemi skedular, lehtësimi personal tatimor duhet ose të zbatohet tërësisht kundrejt një kategorie të të ardhurave, të tilla si të ardhurat nga punësimi, rast në të cilin lehtësimi mund të mos jetë plotësisht efektivë, ose të ndahet ndërmjet kategorive të ndryshme të të ardhurave, duke rritur kompleksitetin. 2- Sistemi skedular është potencialisht më i vështirë për t'u administruar. Eshtë e vështirë të përcaktohen kufijtë e secilit skedul. Për shembull, në qoftë se të ardhurat nga punësimi dhe të ardhurat nga biznesi tatohen në skedule të ndryshme, atëherë bëhet e nevojshme karakterizimi i të ardhurave nga aktiviteti nëse është nga punësimi apo biznesi (vetëpunësimi). Çdo ndryshim në barrën përfundimtare të taksave të vendosura nën një sistem skedular në kategori të ndryshme të ardhurash do të shfrytëzohej nga tatimpaguesit në planifikimin e taksave për të siguruar që të ardhurat e tyre ti përkasin kategorisë më të favorshme. Planifikimi i taksave në këtë mënyrë jo vetëm imponon humbje ekonomike sepse burimet drejtohen në planifikimin e aktiviteteve joproduktive, por mund të shkaktojë ineficencë ekonomike pasi tatimpaguesit do të zgjedhin të zhvillojnë aktivitete më pak efikase me të ardhura, por tatohen më pak. Ndërsa një tatim global mbi të ardhurat mund të jetë i preferueshëm nga pikëpamja konceptuale, forma më e pastër mbetet vetëm një model ideal teorik. Në praktikë, të gjitha tatimet mbi të ardhurat globale përmbajnë disa elemente skedulare dhe shumica e sistemeve ekzistuese të tatimit mbi të ardhurat shtrihen në një spektër midis skedularit dhe globalit. Ndërsa disa vende 3
Image of page 3
me një tatim global mbi të ardhurat përcaktojnë të ardhurat, pa i ndarë ato në kategori, të tjerë kanë një strukturë skedulare për identifikimin e shumave të tatueshme, ku shumat e janë përcaktuar në bazë të kategorive të të ardhurave. Struktura e fundit ka dy problematika të përgjithshme.
Image of page 4
Image of page 5

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 18 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes