CÁC KIỂU DỮ LIỆU CƠ SỞ, BIẾN - HẰNG.pdf

? n x có ki ể u d ữ li ệ u là double gi? tr

Info icon This preview shows pages 4–6. Sign up to view the full content.

ế n x có ki u d li u là double, giá tr chưa đượ c kh i t o
Image of page 4

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Nguy n Thi n Tâm Facebook: SĐT: 09357 34548 int a, b; // khai báo bi ế n a và b có cùng ki u d li u là int, giá tr chưa đượ c kh i t o * Cú pháp kh i t o bi ế n + < ki u_d _li u > < tên_bi ế n_1 > = < giá_tr _1 >; + < ki u_d _li u > < tên_bi ế n_1> = < giá_ tr _1 >, < tên_ bi ế n_2 > = < giá_tr _2 >, < tên_bi ế n …> = < giá _tr ị… >; Ví d : int a = 5, b = 8; // kh i t o bi ế n a có giá tr ban đầ u là 5, b có giá tr ban đầ u là 8. double x = 5.5; // kh i t o bi ế n x có giá tr ban đầ u là 5.5 float y = 6.9, z, i; trong đó: + < ki u_d _li u > là tên m t ki u d li ệu đã tồ n t ại, đó có thể là tên ki u d li u chu n ho c ki u d li ệu định nghĩa bở i ngườ i l p trình( khi nào l n s bi ế t :D ). + < tên_bi ế n_1 >, < tên_bi ế n_2 > là các tên bi ế n c n khai báo, các tên này ph i tuân theo quy t c v tên c a ngôn ng . + < giá_ tr _1 >, < giá_ tr _2 > là các giá tr kh ởi đầ u cho các bi ến tương ứ ng < tên_bi ế n_1 >, < tên_bi ế n_2 >. Các thành ph n này là tu ch n, n ế u có thì giá tr này ph i phù h p v i ki u c a bi ế n. - Trên m t dòng l ệnh định nghĩa có thể khai báo nhi u bi ế n cùng ki u, v i tên là < tên_bi ế n_1 >, < tên_bi ế n_2 >,.. các bi ế n cách nhau b i d u ph y (,) dòng khai báo k ế t thúc b ng d u ch m ph y (;). - Khi g p các l ệnh định nghĩa biến, chương trình dị ch compiler s yêu c u máy tính c p phát vùng nh có kích thướ c ( độ l n byte ) phù h p v i ki u d li u c a bi ế n, n ế u có thành ph n kh ởi đầ u thì s gán giá tr kh ởi đầ u vào vùng nh đó. - K ế t lu n: Bi ế n g m có 2 thành ph n là đị a ch và giá tr . 2. H ng * Khái ni m - H ng là đại lượ ng có giá tr thu c m t ki u d li u nh ất định, nhưng giá tr c a h ng không th thay đổ i trong th i gian t n t i c a nó. Nói cách khác là khi ta kh i t o ra bi ế n h ng thì giá tr c a bi ến đó sẽ không được thay đổ i trong su ốt chương trình, n ế u chúng ta thay đổi thì chương trình sẽ báo l i. - Nói 1 cách d hi u thì h ng trong ngôn ng l ập trình là 1 đại lượ ng có giá tr không th thay đổ i trong su t quá trình chương trình đang thự c thi - gi ống như là: PI = 3.14.. , c = 3x10^8(v n t c ánh sáng) …… * Cú pháp kh i t o h ng - B n có th định nghĩa các hằ ng v i tên mà b n mu ốn để có th s d ụng thườ ng xuyên mà không m t tài nguyên cho các bi ế n b ng cách s d ng ch th #define - Ch th #define không ph i là m t l
Image of page 5
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern