pangunahing unibersidad sa Amerika na alam ng lahat ay siyang promotor ng neo

Pangunahing unibersidad sa amerika na alam ng lahat

This preview shows page 35 - 37 out of 127 pages.

pangunahing unibersidad sa Amerika na alam ng lahat ay siyang promotor ng neo-imperyalismo at neo-kolonyalismo. ‘Di tulad nina Frantz Fanon, Chinua Achebe, Wole Soyinka at Ngugi Wa Thiong’o, nang sinulat nin a Said, Bhabha, Spivak at Shohat ang kanilang mga libro’t sanaysay ay na sa Amerika na sila at nalathala ang mga libro’t sanaysay na ito ng mga pangunahing pabliser at jornal sa Amerika at Inglatera. Kapansin-pansin din na sa halip na gawing batayan ang mismong karanasan ng mga nagdusa at kasalukuyang nagdurusa sa ilalim ng imperyalismo at kolonyalismo sa Asya, mas pinili pa nina Said na humiram ng ideya mula sa mga kanluraning teorya. Hindi ko naman binabalewala sina Said at iba pang katulad niya sapagkat malaki ang utang na loob natin sa kanila dahil sila ang nagpalawak ng konsepto ng postkolonyalismo. Ang hamon ngayon ay kung saan tayo huhugot ng postkolonyal na teorya na naka-ugat sa ating karanasan bilang Pilipino. Ayon nga kay Alice G. Guillermo, “as in all influences from the outside, there is always a process of indigenization in which a new and unique adaptation takes shape and a contribution to theory and practice is made” (27). Sa palagay ko ay hindi mahirap gawin ito dahil na rin sa mahabang kasaysayan natin sa ilalim ng kolonyalismo ng Espanya at Amerika. Tingnan natin ang paglalagom ni Priscelina Patajo-Legasto sa kahulugan ng postkolonyalismo: Post-colonialism signifies a position . It is a position produced by being constructed o r represented as Europe or America’s ‘ontological Other.’ From this deterritorialized (i.e. political, economic, cultural dislocations) subject-location, the ‘others’ (now plural) are attempting to make whole their fractured/deformed identities in order to create new identities and modes of existence outside universalizing/homogenizing Eurocentric perspectives. (8)
Image of page 35

Subscribe to view the full document.

36 Samakatuwid, ang postkolonyalismo ay hindi lamang pagtutol sa kolonyalismo- imperyalismo kundi isang paraan ng pagbuo ng bagong identidad; isang identidad na sadyang tumatalikod sa saklaw ng kanluraning gahum. Mahalaga ang usapin ng identidad sapagkat ang kawalan ng identidad ang isa sa pinakamalaking problema sa pagbuo ng isang tunay na Pilipinong cinema. Ang susunod na hamon ay ang pagtalakay ng postkolonyalismo sa usapin ng pelikulang Pilipino partikular na ang pelikulang indie-alternatibo. Isa si Bienvenido L. Lumbera sa unang naglatag ng landas patungo sa mapagpalayang uri ng sining. Tulad ni Said at Spivak, Marxista ang perspektibang pinagmulan ni Lumbera; ngunit ‘di tulad nina Said at Spivak, personal na nakita ni Lumbera ang pakikibaka ng mga kapwa niya Pilipino laban sa kanluraning gahum. Sa madaling salita, ‘di tulad nina Said, B habha at Spivak, hindi nagpalamig si Lumbera sa tore ng mga unibersidad sa Amerika nang isulat niya ang kanyang mga sanaysay tungkol sa paglikha ng mapagpalayang sining sa Pilipinas. Una sa lahat, tiningnan ni Lumbera kung ano ang dapat maging papel ng manlilikha sa lipunang ginagalawan niya. Para sa kanya, gustuhin man ng manlilikha o hindi, nakapailalim siya sa isang tiyak na sistemang panlipunan. Kung ang proseso man
Image of page 36
Image of page 37
 • Spring '16
 • Albus Dumbledore

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes