С мельник рс аа та інші за заг ред і с гриценка к

This preview shows page 24 - 26 out of 36 pages.

Загальне адміністративне право: підручник / [Гриценко І.С., Мельник Р.С.,ПухтецькаА.А. та інші]; за заг. ред. І. С. Гриценка. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 568с.12.Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1.Загальна частина / Голова ред. кол. В. Б. Авер’янов.– К.: Юридична думка, 2004. – 584с.Семінар 17. Адміністративно-правові режими1. Поняття адміністративно-правового режиму та його складові2. Класифікація адміністративно-правових режимів3. Режим воєнного стану4. Підстави формування, функції та повноваження військово-цивільних адміністрацій5. Режим надзвичайного стану6. Правовий режим на тимчасово окупованій території УкраїниЛітература:1.Адміністративне право. Академічний курс : підруч. : у 2 т. / ред. колегія: В. Б.Авер’янов (голова) та ін. – К. : Юрид. думка, 2004. – Т. 1. Особлива частина. – 625 с.2.Виконавча влада і адміністративне право [Текст] / За заг. ред. В.Б.Авер’янова.- К.: Ін-Юре, 2002. – 668с. 3.Конституція України від28.06.1996. - 254к/96-ВР // [Електронний ресурс]. – Режимдоступу: 4.Про правовий режим воєнного стану: Закон від12.05.2015389-VIII //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 5.Про правовий режим надзвичайного стану: Закон від16.03.2000. - 1550-III //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 6.Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України: Закон від 15.04.2014. - № 1207-VII // Електронний ресурс]. – Режим доступу: Додаткові запитання для дискусії:Правовий режим і система права: відмінність понять та умови їх співпадінняАдміністративні режими пільгові та дискримінаційні режимиЧи має сенс теза про те, що призначення адміністративно-правових режимів – забезпечитинормальне функціонування суспільства та держави в усіх сферах та станах?Які ознаки об’єднують різні адміністративно-правові режими?Які права можуть бути обмежені в умовах воєнного стану?Які права не можуть бути обмежені в умовах воєнного стану?Який орган здійснює контроль за діяльністю органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану?На який термін введено правовий режим тимчасово окупованої території?Адміністративно-правовий статус жителів територій з особливим адміністративно-правовим режимом. Особливості.Семінар 18. Адміністративна відповідальність та адміністративні стягнення1. Поняття, принципи та підстави адміністративної відповідальності. 2. Адміністративне правопорушення як підстава адміністративної відповідальності. Склад адміністративного правопорушення3. Адміністративні стягнення, їх види та сутність.4. Порядок накладення адміністративних стягнень. Вплив пом'якшуючих і обтяжуючих обставин на застосування адміністративних стягнення.5. Адміністративна відповідальність юридичних осіб
Література:1.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 36 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
Haji
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture