{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

The distance from your house to school is farther

Info iconThis preview shows pages 71–73. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
The distance from your house to school is farther than that of mine. If you want further information , please call to the agent. Next year he will come to the U.S for his further education . 19.5 So sánh b i s So sánh b i s là so sánh: b ng n a (half), g p ñ ôi (twice), g p ba (three times),... Không ñượ c s d ng so sánh h ơ n kém mà s d ng so sánh b ng, khi so sánh ph i xác ñị nh danh t ñế m ñượ c hay không ñế m ñượ c, vì ñằ ng tr ướ c chúng có many/much This encyclopedy costs twice as much as the other one. Jerome has half as many records now as I had last year. At the clambake last week, Fred ate three times as many oysters as Bob. Các l i nói: twice that many/twice that much = g p ñ ôi ng n y... ch ñượ c dùng trong kh u ng , không ñượ c dùng trong v ă n vi ế t. We have expected 80 people at that rally, but twice that many showned up. (twice as many as that number). 19.6 So sánh kép Là lo i so sánh v i c u trúc: Càng... càng... Các Adj/Adv so sánh ph i ñứ ng ñầ u câu, tr ướ c chúng ph i có The . Dùng m t trong hai m u câu sau ñ ây ñể so sánh kép:
Background image of page 71

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
S ư u t m và thi ế t k ế b i Ph m Vi t V ũ - 72 – Tr ườ ng ðạ i H c Kinh T ế ð à N ng The + comparative + S + V + the + comparative + S + V The hotter it is, the more miserable I feel. (Tr i càng nóng, tôi càng th y khó ch u) The sooner you take your medicince, the better you will feel. (Anh càng u ng thu c s m bao nhiêu, anh càng c m th y d ch u b y nhiêu) The bigger they are, the faster they fall. (Chúng càng to bao nhiêu thì càng r ơ i nhanh b y nhiêu) The more + S + V + the + comparative + S + V The more you study, the smarter you will become. (Càng h c, anh càng thông minh h ơ n) The more I look into your eyes, the more I love you. (Càng nhìn vào m t em, anh càng yêu em h ơ n) Sau The more v ế th nh t có th thêm that nh ư ng không m u câu này không ph bi ế n. The more (that) you study, the smarter you will become. Trong tr ườ ng h p n ế u c hai v ế ñề u có ch ng gi it is thì có th b chúng ñ i The shorter (it is), the better (it is). Ho c n ế u c hai v ế ñề u dùng to be thì b ñ i The closer to the Earth’s pole (is), the greater the gravitational force (is). Các cách nói: all the better (càng t t h ơ n), all the more (càng... h ơ n), not... any the more ... (ch ng... h ơ n... tí nào), none the more ... (ch ng chút nào) dùng ñể nh n m nh cho các tính t ho c phó t ñượ c ñ em ra so sánh. Nó ch ñượ c dùng v i các tính t tr u t ượ ng dùng trong v ă n nói : Sunday mornings were nice. I enjoyed them all the more because Sue used to come round to breakfast.
Background image of page 72
Image of page 73
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}