14 ? 2431 5 грановська л

This preview shows page 112 - 115 out of 156 pages.

№14. –С. 24–31. 5.Грановська Л. Природокористування в умовах полі функціональності територій: еколого-збалансований підхід / Л.Грановська // Економіст. –2010. №12. –С.64-67. 6.Державний комітет статистики України. Статистичний щорічник України за 2010 рік / за ред. О.Г. Осауленка. –К.: ТОВ «Август-трейд, 2011. 559 с.7.Дубас Р. Економіка природокористування: Навчальний посібник.(Вид. 2-е, стереотип.) –К.: КНТ, 2009. –448 с.8.Кислий В., Шевченко Г. Економічне значення та напрями викорис-тання регіональної рекреаційної ренти / В.Кислий, Г.Шевченко // Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». –2008. №2. –С. 6978. 9.Луців Н.Г. Принципи екологічної політики для стимулювання ефек-тивного рекреаційногоприродокористування / Н.Г.Луців // Регіональна еко-номіка.2009. №3. –С. 152–158. 10.Майдуков Г. Природопользование: оценка эффективности / Г.Майдуков, С.Майдукова// Економічний вісник Донбасу. –2008. №4. –С. 74–80. 11.Манів З.О., Луцький І.М., МанівС.З. Регіональна економіка: Навча-льний посібник. –Львів: “Магнолія 2006”, 2009. –638 с.12.Мордвінова І. Економічне стимулювання раціонального природоко-ристування в аграрній сфері / І.Мордвінова // Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво». –2008. №4. –С. 134–140.
113 13.Олійник Я.Б., Запотоцький С.П., Кононенко О.Ю., Мельничук А.Л., Пасько В.Ф. Регіональна економіка: Навчальний посібник. –К.: КНТ, Вида-вець Фурса С.Я., 2007. –444 с.14.Савченко В.Ф. Регіональна економіка: Навчальний посібник / В.Ф. Савченко.К., 2012. –342 с.15.Черевко Г.В., Яцків М.І. Економіка природокористування. –Львів: Світ, 1995 –208 с.ТЕМА 18. СВІТОВИЙ ДОСВІД І МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИ-ЦТВО У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩАМета заняття:поглибити, та систематизувати теоретичнізнання студентів з питань світового досвіду і міжнародного співробіт-ництва у сфері охорони навколишнього середовища.Основні терміни і поняттяМіжнародна глобальна екополітика -це розробка і здійснення міжна-родних правових, політичних і зовнішньоекономічних акцій з урахуванням екологічних обмежень у соціально-економічному розвитку, запасів природ-них ресурсів, які є у світі, та їх розподілу між регіонами і країнами.Питання для практичної роботи1. Поняття про економічні, національна і глобальна екополітика.2. Міжнародна діяльність в галузі збереження біосфери і цивілізації. Види і напрями діяльності.3. Міжнародні інститути у сфері природоохоронної діяльності.4. Участь України у міжнародному співробітництві в галузі охорони навколишнього середовища.5. Основні міжнародні та національні державні і громадські екологічні організації, рухи.
114 Тематика рефератів 1.Світові екологічні проблеми на сучасному етапі розвитку людства.2.Особливості демографічної ситуації на різних континентах.3.Природоохоронна діяльність у розвинутих країнах світу.4.Міжнародне співробітництво в питаннях охорони довкілля.5.Міжнародна природоохоронна діяльність як фактор розвитку Украї-ни.Завдання для індивідуальної роботи студентів1.Визначте негативні для природного середовища наслідки глобалі-зації.2.Надайте інформацію щодо Програми ООН “Глобальна економічна перспектива”.3.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture