AUDITING - Teacher - Topic 4 - CBKT

10 trong kieåm toaùn tr ọ ng y ế u nguy ễ n

Info icon This preview shows pages 4–7. Sign up to view the full content.

10 trong kieåm toaùn TR NG Y U Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 Troïng yeáu ôû möùc ñoä toång theå ba ùo caùo taøi chính: La áy 1 tyû leä nhaát ñònh treân 1 chæ soá taøi chính ñeå tính möùc troïng yeáu cho toång theå BCTC. Thöôøng caùc coâng ty kieåm toaùn cho pheùp choïn 1 trong vaøi chæ soá thích hôïp nhaát ñeå tính möùc troïng yeáu cho toång theå BCTC. Thí duï: 5% lôïi nhuaän tröôùc thueá. 0.5% toång taøi saûn. 1% voán chuû sôû höõu. 0.5% toång doanh thu. 11 Ñeå laäp keá hoaïch kieåm toaùn Toång theå baùo caùo taøi chính Vaän duïng troïng yeáu Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 Troïng yeáu ñoái vôùi töøng khoaûn muïc: laø sai leäch toái ña ñöôïc pheùp cuûa khoaûn muïc. Ñöôïc tính döïa treân cô sôû möùc troïng yeáu toång theå cuûa baùo caùo taøi chính. Phöông phaùp xaùc laäp: - Phaân boå möùc troïng yeáu toång theå cuûa baùo caùo taøi chính (thoâng thöôøng phaûi nhaân theâm tyû leä 1.5 – 2 tröôùc khi phaân boå) - Tyû leä phaàn traêm cuûa möùc troïng yeáu toång theå (thoâng thöôøng laø 50%) 12 Ñeå laäp keá hoaïch kieåm toaùn Ñoái vôùi töøng khoaûn muïc Vaän duïng troïng yeáu
Image of page 4

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

3/02/2012 5 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 Vuõ Höõu Ñöùc M t thí d Chính saùch cuûa coâng ty kieåm toaùn Möùc troïng yeáu toång theå (M1) = 5% Lôïi nhuaän tröôùc thueá Möùc troïng yeáu khoaûn muïc (M2) = 50% M1 Vaän duïng vaøo coâng ty ABC Lôïi nhuaän tröôùc thueá: 28.000 M1 = 28.000 x 5% = 1400 M2 = 50% M1 = 700 13 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Taøi saûn Tieàn 500 Nôï phaûi thu 20.000 Haøng toàn kho 19.500 Taøi saûn coá ñònh 40.000 Coäng 80.000 Phaûi traû ngöôøi baùn 24.400 Phaûi traû ngöôøi LÑ 600 Voán ñaàu tö CSH 50.000 LN chöa pp 5.000 Coäng 80.000 NÔÏ PHAÛI THU 31.12.200X Cty A 3.000 Cty B 2.200 Cty C 1.800 Cty D 1.000 Cty E 600 95 Cty khaùc 11.400 döôùi 500 Coäng 20.000 14 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 Vuõ Höõu Ñöùc Quy ế t đị nh c a ki m toán viên square4 Đố i v i n ph i thu, c n chú ý các th nghi m chi ti ế t s d ư , g i th ư xác nh n sau ngày khóa s (Gi s r i ro xác đị nh là trung bình) square4 Xác nh n các khách hàng A,B,C,D square4 Các khách hàng còn l i ch n m u để xác nh n: [(20.000 - 8.000) : 700] x 1,5 = 26 khách hàng (Giaû söû heä soá ruûi ro laø : 1,5) 15
Image of page 5
3/02/2012 6 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 Vuõ Höõu Ñöùc Thí d (ti ế p theo) square4 K T QU XÁC NH N N PH I THU square4 Khách hàng A,C,D đ úng. Khách hàng B sai 600, đơ n v đ ã đồ ng ý đ i u ch nh. Trong 26 khách hàng ki m tra m u có 2 khách hàng khai cao h ơ n s sách, s ti n là : 111, không có d u hi u gian l n, đơ n v đ ã đồ ng ý đ i u ch nh sai sót 111.
Image of page 6

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '12
 • DVHGiang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern