γ γ γ 637 Trong caùc boä truyeàn coù truïc khoâng di ñoäng luùc ñaàu thöôøng

Γ γ γ 637 trong caùc boä truyeàn coù truïc

This preview shows page 17 - 20 out of 22 pages.

γ + γ γ + + = (6.37) Trong caùc boä truyeàn coù truïc khoâng di ñoäng, luùc ñaàu thöôøng caêng ñai vôùi löïc lôùn hôn S o ñeå buø laïi söï giaûm löïc caêng do ñai bò daõn sau moät thôøi gian laøm vieäc. Do ñoù khi tính löïc taùc duïng leân truïc ta nhaân theâm 1,5 vaøo S o: 2 sin S 3 R 1 o α = Löïc caêng: S o = σ o .F Baûng 6.8 Ñöôøng kính vaø chieàu roäng baùnh ñai deït (mm) Ñöôøng kính D Sai leäch cho pheùp Ñöôøng kính D Sai leäch cho pheùp Khi chieàu roäng ñai ba Chieàu roäng baùnh ñai B Sai leäch cho pheùp 50 560 30 40 63 630 40 50 80 710 50 60 ± 1 800 60 70 900 ± 4 70 vaø 75 80 -2 90 100 120 ± 2 80 85 vaø 90 100 125 1200 100 125 -4
Image of page 17

Subscribe to view the full document.

Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 6. TRUYEÀN ÑOÄNG ÑAI 138 140 1250 125 150 160 1400 ± 6 150 175 180 1600 175 200 -6 200 1800 200 225 2000 2250 225 225 250 250 280 250 vaø 275 300 -8 320 ± 3 360 1500 300 350 400 2800 450 3200 ± 8 350 400 500 3400 400 450 3600 450 500 -10 4000 500 vaø 550 600 6.5. TRÌNH TÖÏ THIEÁT KEÁ TRUYEÀN ÑOÄNG ÑAI HÌNH THANG 6.5.1. Choïn loaïi ñai (tieát dieän ñai) theo coâng suaát caàn truyeàn Theo baûng 6.9 Baûng 6.9 Baûng höôùng daãn choïn loaïi tieát dieän ñai thang Vaän toác ñai, m/s Vaän toác ñai, m/s < 5 5 ÷ 10 > 10 < 5 5 ÷ 10 > 10 Coâng suaát truyeàn (kw) Loaïi tieát dieän Coâng suaát truyeàn (kw) Loaïi tieát dieän < 1 0, A 0, A 0 15 ÷ 30 - B, I B, I 1 ÷ 2 0, A, b 0, A 0, A 30 ÷ 60 - I, II B, I 2 ÷ 4 A, b 0, A, b 0, A 60 ÷ 120 - II I, II 4 ÷ 7,5 b, B A, b A, b 120 ÷ 200 - II, E I, II 7,5 ÷ 15 B b, B b, B > 200 - - II, E
Image of page 18
Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 6. TRUYEÀN ÑOÄNG ÑAI 139 Cuøng moät coâng suaát coù theå choïn vaøi loaïi tieát dieän. Neáu choïn loaïi tieát dieän nhoû ñöôøng kính baùnh ñai coù theå nhoû (xem baûng 6.10) nhöng soá ñai caàn thieát seõ taêng. Choïn loaïi ñai lôùn thì ngöôïc laïi.Vì theá caàn thieát theo moät soá phöông aùn, roài tuøy ñieàu kieän cuï theå maø quyeát ñònh. Baûng 6.10 Ñöôøng kính baùnh ñai nhoû (duøng cho ñai hình thang) Loaïi ñai O A b B I II E Ñöôøng kính baùnh ñai nhoû 63 ÷ 140 100 ÷ 200 140 ÷ 280 200 ÷ 400 315 ÷ 630 500 ÷ 1000 800 ÷ 1600 6.5.2. Xaùc ñònh ñöôøng kính baùnh ñai nhoû Tra baûng 6.10 (cho trò soá nhoû nhaát vaø trò soá neân duøng) tuøy loaïi ñai. Ñöôøng kính baùnh ñai (ñöôøng kính tính toaùn, cuõng laø ñöôøng kính danh nghóa) laø ñöôøng kính cuûa voøng troøn qua lôùp trung hoøa cuûa ñai (khi ñai voøng qua baùnh). Neáu khoâng haïn cheá veà kích thöôùc neân laáy ñöôøng kính baùnh nhoû töông ñoái lôùn ñeå vaän toác ñai gaàn trò soá coù lôïi nhaát: (20 ÷ 25) m/s, nhö vaäy löïc coù ích khoâng lôùn laém, soá ñai caàn thieát ít ñi vaø ñai ñöôïc beàn laâu (do öùng suaát giaûm khi ñöôøng kính taêng). Nhöng vaän toác ñai quaù lôùn seõ aûnh höôûng ñeán khaû naêng keùo cuûa boä truyeàn: Kieåm nghieäm vaän toác ñai: s
Image of page 19

Subscribe to view the full document.

Image of page 20
 • Fall '19
 • SADASDA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes