Bấm chuột phải tại tiêu đề cột chọn

This preview shows page 2 - 4 out of 22 pages.

Bấm chuột phải tại tiêu đề cột, chọn Column Width từ menu tắt, và nhập số đo bề rộng. 25 Câu nào sau đây là không đúng: Bấm nút Center sẽ canh giữa văn bản hay số trong ô. Nút Merge and Center trộn nhiều ô đồng thời thực hiện canh giữa Có thể thay đổi cách canh thẳng hàng trong ô bằng cách bấm Format Cells từ menu và bấm chọn thẻ Alignment . Trong một ô chỉ có thể hiển thị một hàng, không thể xuống hàng trong ô. 26 Làm cách nào để quay văn bản trong một ô? Chọn Format Cells từ menu và bấm thẻ Alignment. Bấm nút Alignment từ Thanh công cụ định dạng và chọn cách canh thẳng hàng cần thiết. Chọn Format àText Direction từ menu. Bấm chuột phải tại ô và chọn Text Direction từ menu tắt. 27 Chọn phát biểu không đúng trong các câu sau: Ta có thể đặt biểu đồ trên cùng một sheet với dữ liệu hoặc đặt trên một sheet mới. Để tạo biểu đồ, chọn Tools Chart từ menu. Có thể di chuyển một biểu đồ bằng cách bấm chọn và kéo đến vị trí khác. Có thể thay đổi kích thước của biểu đồ bằng cách bấm chọn và dùng các nút thay đổi kích thướ 28 Làm cách nào để thêm một worksheet mới vào workbook? Bấm nút New Worksheet trên thanh công cụ chuẩn. Các worksheet mới phải mua lại từ các hãng phần mềm. Bấm chuột phải tại bất cứ thẻ worksheet nào và chọn Insert từ menu tắt. Chọn New Worksheet từ menu. 29 Các công thực nào sau đây cho kết quả là thông báo lỗi (biết =SUM(A1:A3)-10 =SUM(Sales)-A2 =SUM(A1:A5)/(10- 10) =SUM(A1:A5)*5 2
Image of page 2

Subscribe to view the full document.

rằng dữ liệu trong các ô tham chiếu đều có dạng số) 30 Câu nào sau đây là không đúng ? Có thể chọn khối ô không liên tiếp bằng cách giữ phím Ctrl trong khi chọn =IF(A4 >10; 0,5; 0) là một ví dụ về công thức sử dụng hàm IF. Có thể di chuyển dữ liệu từ sheet này qua sheet khác bằng cách sử dụng tổ hợp lệnh Copy, Cut. Excel hiển thị giá trị lỗi “######” khi nó không nhận ra văn bản nhập sai trong công thức 31 Trong hình sau công thức nào sau đây không cho ra kết quả là kiểu số trong ô F4 = VALUE(RIGHT(b4)) = value(mid(b4;6;1)) = value(right(b4;1)) = right(value(b4;1)) 32 Trong hình sau, tỷ lệ lãi USD là 0,35%; tỷ lệ lãi VND là 0,65%; hãy chọn công thức đúng để tính tiền lãi tháng tại ô G4 = If(left(B4)= “USD”;0,35%*E4;0,65%* D4) = Max(D4:E4)* If(left(B4;3)= “USD”;0,35%;0,65%) = If(left(B4;3)= “USD”;0,35%;0,6 5%)*OR(E4;d4) = If(left(B4;3)= “USD”;0,35%;0,65% )*and(E4;d4) 33 Cho bảng dữ liệu như hình minh họa, hãy tính cho cột Thuế dựa vào 2 ký tự đầu của mã hàng tra vào bảng dò ?
Image of page 3
Image of page 4
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes