У вузькому розумінні право що регулює лише

This preview shows page 4 - 6 out of 9 pages.

у вузькомурозумінні -право, що регулює лише діяльність європейської адміністрації.Відмінності між національним та європейським адміністративним правом (див.роботи С. Касіса, A.A. Пухтецької):1) національне адміністративне право будується на єдиному органі влади, аєвропейська адміністрація передбачає 2 головні органи - Європейську Радута Європейську Комісію та має змішану структуру, що складається зєвропейської адміністрації та національних адміністрацій;2) національне адміністративне право характеризується двостороннімивідносинами між особою і адміністрацією, європейське адміністративнеправо - тристоронніми відносинами між особою, Європейською Комісією танаціональними суб'єктами публічної адміністрації;3) національне адміністративне право - окрема галузь права, національнаадміністрація може прямо забезпечувати виконання своїх рішень,європейське адміністративне право зобов'язує Європейську Комісію
звертатися до Європейського суду з прав людини з метою забезпеченнявиконання відповідних рішень.Принципами європейського адміністративного права є:а)загальні принципи:o- принцип законності;o- принцип недискримінації;o- принцип визначеності (юридичної визначеності);o- принцип можливості відкликання або скасування незаконногоадміністративного акту;o- принцип пропорційності;o- принцип поваги до фундаментальних (основоположних) прав людини ігромадянина;o- принцип субсидіарності;o- принцип незалежної адміністрації;o- принцип прозорості;o- право на захист;б)принципи права Європейського Союзу:o- принцип застосування;o- принцип прямої дії.Висловлюються пропозиції щодо віднесення до європейських принципівадміністративного права: принципів європейського адміністративного права,принципів Європейського адміністративного простору (ЄАП). A.M. Школик пропонуєпри розгляді принципів адміністративного права зарубіжних країн зосереджуватиувагу на основних принципах адміністративного права, які стосуються відносинміж адміністративними органами та приватними особами, які були видані РадоюЄвропи у 1996 р. як окремий підручник з європейського адміністративного права.Ці принципи умовно можна поділити на 2 групи: а)засадничі(законність,рівність перед законом, відповідність законній меті, пропорційність,об'єктивність та неупередженість, гласність); б)процедурні(доступність послугпублічної адміністрації, право приватних осіб "бути почутими", право приватнихосіб на представництво та правову допомогу у відносинах з адміністрацією,часові обмеження розгляду адміністративних справ, обов'язок адміністраціїповідомити про прийняття та зміст адміністративного акта та способи йогооскарження тощо).Нормативні джерела:а) нормативні джерела принципів європейського адміністративного права:Договір про ЄС, Хартія основних прав ЄС, рішення Європейського судусправедливості у Люксембурзі, законодавство ЄС, національне право, щозастосовується до діяльності публічних адміністрацій, рішенняЄвропейського суду з прав людини, Європейський кодекс належноїадміністративної поведінки;

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 9 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
Haji
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture