\u0e04\u0e32\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e1d\u0e07\u0e08\u0e32\u0e40\u0e1e\u0e32\u0e30\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2b\u0e25\u0e2d\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e19 glyph202 \u0e32 333 x 10 5

คาความรอนแฝงจาเพาะ

This preview shows page 50 - 52 out of 58 pages.

ค่าความร้อนแฝงจําเพาะของการหลอมเหลวของนํ glyph202 า = 3.33 x 10 5 จูลต่อกิโลกรัม 1. 13.9 2. 27.8 3. 50.0 4. 90.0 141(มช 48) นํ glyph202 าแข็งมวล 500 กรัม ที glyph201อุณหภูมิ –5 องศาเซลเซียส ต้องให้พลังงานความร้อนแก่ นํ glyph202 าแข็งกี glyph201กิโลจูลจึงจะทําให้นํ glyph202 าแข็งละลายเป็นนํ glyph202 าหมดที glyph201อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส กําหนด ให้ความร้อนแฝงจําเพาะของการหลอมเหลวของนํ glyph202 าแข็งมีค่า 333 กิโลจูล/กิโลกรัม และ ความจุความร้อนจําเพาะของนํ glyph202 าแข็งมีค่า 2.0 กิโลจูล/กิโลกรัม.เคลวิน
Image of page 50
ติวเข้มฟิ สิกส์ เตรียมสอบเข้ามหาลัย .com 51 142(มช 58) ในการทําให้ของเหลว 2 ชนิดคือ A มวล 1 กรัม และ B มวล 2 กรัม มี อุณหภูมิเพิglyph201มจากเดิม 2 o C พบว่าต้องใช้ปริมาณความร้อน 9 จูลเท่ากัน ถ้านําของเหลว A มวล 2M มีอุณหภูมิ 30 o C และของเหลว B มวล M มาผสมกันในระบบที glyph201ไม่มีการ สูญเสียความร้อน และต้องการให้อุณหภูมิผสมเป็ น 36 o C ของเหลว B ต้องมีอุณหภูมิ กี glyph201องศาเซลเซียส แบบจําลองอะตอมของโบร์ พลังงานของอิเล็กตรอนซึ glyph201งอยู่ในแต่ละวงโคจรของอะตอมไฮโดรเจน หาได้จากสมการ E n = 2 n 1 E เมื glyph201อ E n คือพลังงานอิเล็กตรอนในวงโคจรที glyph201 n ของอะตอมไฮโดรเจน ( eV ) E 1 คือพลังงานของอิเล็กตรอนไฮโดรเจนในวงโคจรที glyph201 1 คือ –13.6 eV n คือลําดับที glyph201ของวงโคจรจากวงในสุดไปนอกสุด หมายเหตุ ; 1 อิเล็กตรอนโวลต์ = 1.6 x 10 –19 จูล เกี glyph201ยวกับแบบจําลองอะตอมของโบร์มีข้อที
Image of page 51
Image of page 52

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 58 pages?

  • Summer '14

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes