Mathcad 12 8 dialoq p ə nc ər ə sind ə şə k11 2

This preview shows page 4 - 6 out of 83 pages.

Mathcad 12 8 dialoq p ə nc ə r ə sind ə ( şə k.1.1-2) yeni al ə tl ə r ə lav ə ed ə bil ə r v ə ya qeyd olunmu ş al ə ti paneld ə n l əğ v ed ə bil ə r. şə k.1.1-2 Proqram ı n interfeys p ə nc ə r ə sinin i ş çi sah ə sind ə s ə n ə d p ə nc ə r ə si ə ks olunur 1 . Proqram yükl ə ndikd ə ad ə t ə n, ilk önc ə s ə n ə d p ə nc ə r ə sinin m ə rk ə zind ə istifad ə çini proqram ı n imkanlar ı il ə tan ı ş etm ə k üçün n ə z ə rd ə tutulmu ş Tip of Day dialoq p ə nc ə r ə l ə r sisteminin ilk p ə nc ə r ə si ə ks olunur 2 . İ stifad ə çi Mathcad haqq ı nda informasiya il ə tan ı ş olmaq üçün Next düym ə sini, dialoq p ə nc ə r ə sini ba ğ lamaq üçün is ə Close düym ə sini s ı xmal ı d ı r. S ə n ə d p ə nc ə r ə si öz növb ə sind ə ba ş l ı q s ə tirin ə , üfüqi v ə ş aquli s ə hif ə sürü ş dürücül ə rin ə v ə istifad ə çinin t ə labat ı ndan as ı l ı olaraq x ə tke şə malikdir 3 . S ə n ə d p ə nc ə rsind ə riyazi hesablamalar, m ə tn v ə qrafiki informasiyalar ə ks olunur. Proqram informasiyaya müxt ə lif miqyasda baxma ğ ı t ə min edir. Bunun üçün View Zoom ə mrini yerin ə yetirib, aç ı lan p ə nc ə r ə d ə miqyas vahidini seçm ə k laz ı md ı r. 1 S ə n ə d p ə nc ə r ə si avtomatik olaraq proqram yükl ə ndikd ə v ə ya istifad ə çi t ə r ə find ə n aç ı l ı r. 2 Proqram ı n sonrak ı yükl ə nm ə l ə ri zaman ı onun ekranda ə ks olunmamas ı na nail olmaq üçün Show Tips on Startup parametrini qeyri-aktiv etm ə k laz ı md ı r. 3 View Ruler ə mri vasit ə sil ə x ə tke ş in s ə n ə d p ə nc ə r ə sind ə ə ks olunmas ı t ə nziml ə nir.
Image of page 4
Riyazi proqram paketl ə ri 9 Cari v ə ziyy ə t s ə tiri is ə yard ı ı informasiyan ı n ə ks olunmas ı na xidm ə t edir v ə onun ekranda ə ks olunmas ı View Status Bar ə mri vasit ə sil ə t ə nziml ə nir. Mathcad 12 Professional riyazi proqram paketi oldu ğ una gör ə onun ə sas hesablama obyekti riyazi ifad ə l ə rdir. Riyazi ifad ə l ə r d ə yi şə nl ə r, sabitl ə r v ə funksiyalardan istifad ə etm ə kl ə operatorlar vasit ə sil ə t ə rtib olunur. Onlar s ə n ə d ə klaviaturadan v ə ya al ə tl ə r panelind ə n istifad ə etm ə kl ə daxil edilir. Mathcad - da bu m ə qs ə dl ə Evalution, Matrix, Calculus, Calculator, Boolean al ə tl ə r panell ə ri n ə z ə rd ə tutulmu ş dur. D ə yi şə nin ad ı na ə d ə d v ə ya ifad ə m ə nims ə tm ə k üçün d ə yi şə ni s ə n ə d ə daxil etdikd ə n sonra Calculator v ə ya Evalution al ə tl ə r panel ə rlinin := al ə tini v ə ya «Shift+:» q ı z ğ ı n düym ə sini s ı xmaq laz ı md ı r 1 . D ə yi şə nin ad ı h ə mi şə h ə rfl ə ba ş lamal ı d ı r 2 v ə bunun üçün riyaziyyatda q ə bul olundu ğ u kimi ə sas ə n lat ı n v ə ya yunan ə lifbas ı ndan 3 istifad ə olunur. Qeyd ed ə k ki, paket d ə yi şə ni onun ad ı ndak ı böyük v ə kiçik h ə rfl ə r ə , h ə rfin ş riftin ə gör ə f ə rql ə ndirir. Bel ə ki, paket M, m , m v ə m d ə yi şə nl ə rini müxt ə lif d ə yi şə n kimi q ə bul edir. D ə yi şə nin ald ı ğ ı qiym ə tl ə r ə uy ğ un olaraq onlar ə d ə di, s ə tir, indeksli, diskret v ə s. tipl ə r ə bölünürl ə r. İ ndeksli d ə yi şə nl ə r ə massivl ə r aiddir. Diskret d ə yi şə nl ə r mü ə yy ə n add ı mla artan qiym ə tl ə r al ı r. D ə yi şə nl ə r h ə mçinin ölçü vahidin ə d ə malik ola bil
Image of page 5
Image of page 6

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 83 pages?

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors