Därför har den decentraliserade även med stöd i

This preview shows page 63 - 65 out of 76 pages.

arbetsplats, oavsett kön. Därför har den decentraliserade organisationsstrukturen även med stöd i detta argument en positiv inverkan för jämställdheten inom byggbranschen. En del av förändringsarbetet mot ökad jämställdhet hindras i dagsläget av samhällets sociala konstruktioner. Studien visar att en decentraliserad organisationsstruktur bidrar till att bryta förutfattade meningar om de olika könen i olika roller eftersom strukturen öppnar upp för delaktighet. Studien ger implikationer på att delaktighet medför att när både kvinnor och män är med och fattar beslut så hjälper det kvinnor att våga lita på sig själva och slutligen motiveras möjligtvis kvinnor att söka högre tjänster eftersom de sociala konstruktionerna är mindre förutfattade i en decentraliserad organisationsstruktur. Slutligen resulterade studien i att en decentraliserad organisationsstruktur främjar innovation och möjlighet att påverka samhällets utveckling. Ett företag med innovativa visioner och handlingsplaner är med och påverkar hur framtidens samhälle utformas och kan därmed bidra till att öka jämställdheten genom att aktivt arbeta för att förändra den ojämna könsfördelningen som förekommer i byggbranschen idag till det bättre. Företag i byggbranschen som antar en decentraliserad organisationsstruktur har alltså möjlighet att vara med och öka jämställdheten i
59 synergi med det globala målet jämställdhet till år 2030 och därmed bidra till ett jämställt samhälle. 6.2 BIDRAG Praktiska implikationer som den här studien kan bidra med är vårt teoretiska ramverk ( se 5.3 teoretiskt ramverk ) som kan användas av företag med en decentraliserad organisationsstruktur i byggbranschen. Vidare bidrar studien med att offentliggöra och bekräfta upplevelserna av den omnämnda ojämställda byggbranschen. Det kan vara av intresse för företag inom byggbranschen där ledningen tar beslut som rör jämställdhet att tillgodoses med upplevelser som framkommer av denna studie avseende ämnet. Vidare kan studien tack vare dess offentliggörande medföra att frågan om jämställdhet lyfts av politiker som troligen kan bistå med inflytande och regleringar som ökar jämställdheten inom byggbranschen. Studiens teoretiska implikationer är att vår slutsats samt det teoretiska ramverket (se figur 5.3.2) fyller studiens forskningslucka och besvarar studiens frågeställning. Det teoretiska ramverket kan vara av intresse för företag inom byggbranschen som vill bidra till att det globala målet jämställdhet till år 2030 uppnås. Det teoretiska ramverket är direkt kopplad till byggbranschen och riktar sig särskilt till företag med en decentraliserad organisationsstruktur men det kan bidra till inspiration till företag som vill ha konkreta förslag på hur de kan gå tillväga i sitt arbete mot ökad jämställdhet.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture