Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Factori ai modelelor schimb ă rii comportamentale

Info icon This preview shows pages 130–132. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Factori ai modelelor schimb ă rii comportamentale Factorii discuta ț i în sec ț iunea anterioar ă , care explic ă alegerile oamenilor în situa ț ie de preven ț ie, pot fi predictori ș i în aceast ă etap ă . La fel ca în faza asimptomatic ă , percep ț ia sc ă zut ă a riscului predispune la amânare (Friedman ș i colab. 2006). Femeile care nu estimeaz ă corect importan ț a simptomului identificat nu caut ă investiga ț ii suplimentare. Pe de alt ă parte, frica de cancer ș i de tratamentele specifice stimuleaz ă evitarea (Bish ș i colab 2005 Friedman ș i colab. 2006). Femeile vârstnice au o percep ț ie mai fatalist ă asupra cancerului mamar ș i tocmai gravitatea amenin ță rii percepute le determin ă s ă amâne consulta ț iile medicale (Bish ș i colab. 2005). Controlul perceput ș i auto-eficien ț a men ț in o importan ță deosebit ă în c ă utarea ajutorului medical dup ă apari ț ia primelor simptome. Controlul perceput sc ă zut se asociaz ă cu evitarea informa ț iilor (Melnyk ș i Shepperd 2012). Dac ă femeile percep cancerul mamar ca imprevizibil, cu o evolu ț ie cronic ă ș i în afara controlului personal vor evita stabilirea diagnosticului men ț inând o stare de negare anxioas ă . Sentimentul de vin ă care se dezvolt ă pe parcurs deschide un cerc vicios care men ț ine evitarea ș i se poate asocia cu furie orientat ă c ă tre sine sau c ă tre cadrele medicale întârziind ș i mai mult demararea tratamentului (Friedman ș i colab. 2006). Alte studii subliniaz ă tendin ț a de a evita aflarea deciziilor gre ș ite atunci când le consider ă m ireversibile ș i imposibil de corectat (Melnyk ș i Shepperd 2012). Decizia de a amâna aflarea diagnosticului se poate asocia cu consecin ț e ireversibile grave iar acest mecanism poate contribui al ă turi de sentimentul de vin ă la men ț inerea cercului vicios al evit ă rii. Auto-eficien ț a, în ț eleas ă ca resursele percepute pentru adaptarea la situa ț ie contribuie în dinamica acestui proces. Reprezentarea bolii ș i controlul subiectiv asupra ei vor fi evaluate ș i prin raport la nivelul de auto-eficien ță perceput. Tabel 2: Factori asocia ț i amân ă rii afl ă rii diagnosticului Status socio-economic sc ă zut Apartenen ț a la o minoritate Bariere lingvistice Credin ț e disfunc ț ionale Nivel educa ț ional sc ă zut Vârsta mai înaintat ă Tipul simptomului Atribuire corect ă - Nodulul suspect Atribuirea gre ș it ă a simptomului/ Percep ț ia sc ă zut ă a riscului: amânare - Durerile de sân - Secre ț iile mamelonare - Modific ă rile de aspect ale sânului nu sunt asociate cancerului mamar Spiritualitatea Divinitatea lucreaz ă prin medici – are un rol protectiv Divinitatea ac ț ioneaz ă direct vindecând - se asociaz ă cu amânarea Teama puternic ă , fatalism, dezn ă dejde Auto-eficien ț a sc ă zut ă /controlul perceput sc ă zut
Image of page 130

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Dimensiuni ale rezilien ț ei psihologice. Abord ă ri teoretice ș i aplicative     131 Aceste date înt ă resc din nou necesitatea prezent ă
Image of page 131
Image of page 132
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern