Nh� vaäy Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 7 TRUYEÀN ÑOÄNG XÍCH 154 n z K K

Nh? vaäy giaùo trình cô hoïc öùng duïng

This preview shows page 11 - 14 out of 16 pages.

Nhö vaäy:
Image of page 11

Subscribe to view the full document.

Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 7. TRUYEÀN ÑOÄNG XÍCH 154 [ ] n z K . K . K N N (7.15’’) 1 1 o z Z Z K = : heä soá raêng ñóa daãn. 1 1 o n n n K = : heä soá voøng quay ñóa daãn. Sau khi thoûa maõn ñieàu kieän N t = N.K.K z .K n [N] ta coù theå choïn ñöôïc böôùc t trong baûng (döïa vaøo soá voøng quay n 1 , soá raêng Z 1 vaø loaïi xích). Khi taûi lôùn, ñeå traùnh phaûi duøng xích coù böôùc lôùn coù theå duøng xích nhieàu daõy(xích oáng) hay taêng chieàu roäng b cuûa xích(ñoái vôùi xích raêng). 7.4.3. Kieåm nghieäm soá laàn va ñaäp cuûa maét xích trong moät giaây Ñeå baûo ñaûm tuoåi thoï bình thöôøng cuûa xích, caàn haïn cheá soá laàn va ñaäp cuûa maét xích trong moät giaây. Khi moãi maét xích di chuyeån ñöôïc moät voøng kín, baûn leà chòu va ñaäp 4 laàn. Khi saép vaøo vaø ra khôùp vôùi ñóa daãn vaø raêng bò daãn: ] u [ . 15 n . Z L v . 4 u ω = = (7.17) 7.5. LÖÏC TAÙC DUÏNG TRONG TRUYEÀN ÑOÄNG XÍCH Trong truyeàn ñoäng xích coù caùc löïc sau: Löïc voøng: t . n . Z N . 10 . 6 v N . 1000 P 7 = = (7.18) S o : löïc caêng ban ñaàu (do troïng löôïng nhaùnh xích bò daãn gaây neân). S o = k y .q.A (7.19) Vôùi: q: khoái löôïng moät meùt xích, kg/m. A: khoaûng caùch truïc. Ñoái vôùi boä truyeàn naèm ngang: k y = 60 m/s 2 . Neáu goùc giöõa ñöôøng noái hai taám vaø ñöôøng ngang < 40 o : k y = 40. Neáu goùc giöõa ñöôøng noái hai taám vaø ñöôøng ngang 40 o : k y = 20.
Image of page 12
Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 7. TRUYEÀN ÑOÄNG XÍCH 155 Neáu goùc giöõa ñöôøng noái hai taám vaø ñöôøng ngang = 90 o : k y = 10. Taûi troïng ñoäng: 180000 . . . 2 1 t n q A P ñ = do boä truyeà chuyeån ñoäng coù gia toác. Löïc caêng do löïc ly taâm gaây ra: S v = q.v 2 (7.20) Löïc caêng treân nhaùnh daãn: S 1 = P + max(S o ,S v ) + P ñ Löïc taùc duïng leân nhaùnh bò daãn: S 2 = max(S o ,S v ) + P ñ (7.21) S 1 – S 2 = P Löïc taùc duïng leân truïc: 1 2 7 . . . . 10 . 6 . iR R n t Z N k P k R i t t i = = = (7.22) vôùi k t : heä soá xeùt tôùi taùc duïng cuûa troïng löôïng xích leân truïc. Khi boä truyeàn naèm ngang: k t = 1,15. Khi boä truyeàn thaúng ñöùng: k t = 1,05. 7.6. TRÌNH TÖÏ THIEÁT KEÁ BOÄ TRUYEÀN XÍCH 1. Choïn loaïi xích. 2. Choïn soá raêng ñóa nhö baûng 7.1 tuøy tyû soá truyeàn i, roài tính soá raêng Z 2 cuûa ñóa lôùn: Z 2 = i.Z 1 . 3. Tính böôùc xích t theo 7.15’’ vaø baûng 7.4. Kieåm nghieäm böôùc xích xem coù nhoû hôn trò soá giôùi haïn cho trong baûng 7.5. Neáu caàn phaûi giaûm t vaø taêng soá daõy xích x sao cho thoûa ñieàu kieän : N t x.[N]. 4. Ñònh khoaûng caùch truïc A, soá maét xích ω vaø soá laàn va ñaäp cuûa baûn leà xích trong moät giaây.
Image of page 13

Subscribe to view the full document.

Image of page 14
 • Fall '19
 • SADASDA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes