challenge to operate the high rise buildings and undesirable influence on local

Challenge to operate the high rise buildings and

This preview shows page 2 - 3 out of 3 pages.

challenge to operate the high-rise buildings, and undesirable influence on local residents. =>V ibàinàyemcũngcóth tri nkhaitheoh ng, 1 body nóiv l iíchc a pursuing ướ ề ợ tertiary education và 1 body v l iíchc a attending vocational training courses. ề ợ I n conclusion, from the reasons I have mentioned above, I believe that young people should be encouraged to go to vocational training schools. Grade Task Achievement 7.0 - Introduction : + Câu 1 đã paraphrase, vi tl iđ ccâuh ic ađ bàis d ngt v ngc ac amình ế ạ ượ ử ụ ừ ự + Câu 2 nêurõràngđ cquanđi mc ab nthân. ượ - Body: + Câu topic sentence đãbámđ cvào ý c acâu 2 ượ ph nm bàivànêuđ c ý baoquátc ađo nvăn. ượ + Cáccâu idea đãh tr cho ý c a topic sentence. ỗ ợ Tuynhiêndi nđ tnhi uch ch at tl m. ư ố ắ - Conclusion: Câuk tlu n paraphrase đ ccâuth 2 ph nm bài ế ượ Cohesion and Coherence 7.0 - Coherence: Nhìn chung, bài vi t đ c b c c “Intro, Body, ế ượ Conclusion”. Intro: 2 câu. Body: m i body b t đ u b ng 1 câu topic sentence. Có các idea h tr và gi i thích. K t ế lu n: 1 câu paraphrase câu 2 ph n Intro -> ăn đi m ph n Coherence - Cohesion: + Ý các câu liên quan đ n nhau. ế S d ng linking ử ụ words t t. Vocabulary 7.0 + S d ngđ cnhi u topic vocabulary và paraphrase ử ụ ượ t khóatrongbàikháđad ng.
Image of page 2
Grammar 6.0 + C utrúccâuđ cs d ngđad ng, phongphú ượ ử ụ + Chú ý trongbàicònm cl ing phápc b n ơ ả Overall 7.0
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 3 pages?

 • Fall '13
 • Vocational education

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture