Tăng sản lượng đầu ra tạo động lực

Info icon This preview shows pages 67–69. Sign up to view the full content.

tăng sản lượng đầu ra, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế) nhưng nợ nước ngoài và tiết kiệm trong nước lại có mối quan hệ ngược chiều nhau. Cụ thể, khi nền kinh tế cần vốn để phát triển mà nguồn vốn trong nước thể hiện qua chỉ tiêu tiết kiệm không đủ tài trợ thì việc vay vốn nước ngoài xảy ra là điều không tránh khỏi. Điều này cho thấy, muốn tăng trưởng kinh tế thì chỉ tiêu tiết kiệm trong nước phải đú mạnh tức phải có sự gia tăng trong chỉ tiêu này, vì nếu chỉ tiêu này mà không đáp ứng được thì chắc chắn chỉ tiêu nợ nước ngoài sẽ phải tăng do đi vay đề bù đắp. Tuy nhiên, khi nguồn lực trong nước tức chỉ tiêu tiết kiệm đủ lớn để tài trợ cho các dự án hữu ích phát triển kinh tế thì khi đó nguồn vốn vay nước ngoài sẽ giảm đi. 2.2.2.2. Nợ nước ngoài và thuế Khi khủng hoảng xảy ra, chính sách tài khóa trở nên cần thiết, những gói kích cầu, những chiến dịch kêu gọi tiêu dùng hàng nội địa và cả việc giảm thuế để khuyến khích đầu tư. Do đó, khi nền kinh tế đang lâm vào thời kỳ suy thoái, tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức thấp, thuế cũng giảm sâu hơn để góp phần gia tăng thu nhập hữu dụng trong xã hội, khích lệ chi tiêu và vực dậy nền kinh tế. Lúc đó, nợ nước ngoài sẽ tăng lên. Theo quan điểm của Ricardo về sự tác động của nợ công lên thuế và tăng trưởng kinh tế, thuế trong tương lai sẽ tăng dần lên để tạo ra khoản chi trả cho
Image of page 67

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 58 CHƯƠNG 2 NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt những khoản nợ công vay mượn trong quá khứ và hôm nay, nhìn vào hình 2.16 bên dưới, ta có thể nhìn thấy thực sự nợ nước ngoài đang giảm dần và thuế đang tăng lên, một phần để trả những khoản nợ đã vay nợ gốc, phần nữa là vì để tạo ra nguồn thu ngân sách đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng và những hàng hóa công phục vụ cho phát triển kinh tế, giảm thiểu rủi ro tài chính cho quốc gia. 0 5 10 15 20 25 30 Nguô 0300 n: Ba 0309 n tin n01a1 0323 n01b001a1 0301 c ngoa 0300 i sô 0301 6 (A1), Asia Development Bank (C9) va 0300 ti 0301 nh toa 0301 n cu 0309 a ta 0301 c gia 0309 - 50 100 150 200 250 300 350 400 Tăng trưở ng GDP 5.1 5.8 8.7 8.1 8.8 9.5 9.3 8.2 5.8 4.8 6.8 6.9 7.1 7.3 7.8 8.4 8.2 8.5 6.3 5.3 Thuế / GDP 11.5 13.1 16.9 19.9 20.1 19.1 19.2 17.7 16.5 16.7 18.0 19.1 19.8 20.9 21.7 22.8 24.3 23.5 24.2 20.3 combiningdotbelow nướ c ngoà i/GDP 359.56 243.36 246.60 183.35 152.27 122.63 106.48 81.12 82.54 80.92 41.14 38.50 38.06 41.14 39.75 36.20 33.64 34.67 28.75 39.00 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Đồ thị 2.16: Nợ nước ngoài, thuế và tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1990-2010 Nhìn vào đồ thị ta có thể thấy thuế trên GDP có xu hướng biến động cùng chiều với tăng trưởng kinh tế và ngược chiều với nợ nước ngoài trên GDP. Điều này
Image of page 68
Image of page 69
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '18
 • Thang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern