Công ty tổ ch ức thi công các công trình

 • No School
 • AA 1
 • 113

This preview shows page 49 - 51 out of 113 pages.

Công ty tổ ch ức thi công các công trình dân dụng, công trình nhà nƣớc trên nhi ều địa bàn từ đồ ng b ằng đế n mi ền núi. Góp phầ n th c hi ện chính sách phát triể n kinh t ế xã hộ i c ủa Đảng và Nhà nƣớ c. Ch ức năng về xã hội: Nhƣ hỗ tr công tác lũ lụ t, nh ững ngƣờ i b tan t t. b. Nhi m v Kinh doanh theo đúng ngành nghề đã đăng kỳ m ục đích thành lập công ty. Th c hi n vi ệc phân phối theo lao động, chăm lo đờ i s ng v t ch ất và tinh thầ n cho cán bộ công nhân viên trong công ty. Tuân thủ nghiêm chỉnh các quy đị nh c ủa pháp luậ t, c ủa Nhà nƣớc, có nhiệ m v đóng thuế đầy đủ theo quy đị nh, công khai minh bạch tài chính. Th c hi ện đầy đủ trách nhiệm đố i v ới xã hội nhƣ bả o v tài nguyên, môi trƣờ ng, an ninh xã hộ i. Tuân thủ nghiêm chỉnh quy trình kỹ thu ật, đả m b ảo đúng yêu cầu quy định đố i v ới các công trình.
Image of page 49

Subscribe to view the full document.

40 Ngoài ra công ty cũng không ngừ n g đào tạ o, b ồi dƣỡ ng tay ngh ề, nâng cao uy tín trách nhiệm ý thứ c t giác của công nhân viên trong bộ ph n qu ản lý. T ch c s n xu t h ợp lý, nâng cao năng suất lao động, nghiên cứu các biện pháp k thu ật để nâng cao chất lƣợ ng s n ph m. 3.1.4. Lĩnh vực kin h doanh Ngành nghề c ủa Công ty chuyên: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ l i v ừa và nh . Xây dựng các công trình kiến trúc văn hoá. Xây lắp các công trình điệ n th ế đế n 35KV. San l p m t b ng, L ắp đặt điện nƣớ c sinh ho t, thi ế t b văn phòng. Trang trí nộ i, ngo i th ất, đóng đồ m c ph c v công trình. Mua bán vậ t li ệu xây dự ng. D ch v du l ịch sinh thái, dị ch v l hành nội đị a, d ch v nhà nghỉ . L ắp đặt công trình nƣớ c s ạch nông thôn. 3.1.5 Đặc thù sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Xây dựng cơ bản (XDCB) là ngành sả n xu t v t ch ất độ c l ập có chức năng tái s n xu ất tài sả n c đị nh cho n n kinh t ế qu ốc dân.Nó tạo nên cơ sở v t ch ất cho xã hộ i, tăng tiề m l c kinh t ế và quốc phòng của đất nƣớc. Hơn thế n ữa, đầu tƣ XDCB gắ n li n v i vi c ng d ụng các công nghệ hi ện đại do đó góp phần thúc đẩ y s phát triể n c a khoa h c k thu ật đố i v ới các ngành sả n xu t v t ch ất. Nó có tác độ ng m nh m t i hi u qu c ủa quá trình sả n xu ất kinh doanh. Vì vậ y, m t b ph n l n c a thu nh p qu c dân
Image of page 50
Image of page 51
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes