Tên biến mảng gt cs1 gt cs2 gt csn int a4 1 2 3

This preview shows page 10 - 20 out of 70 pages.

<tên biến mảng> [ <gt cs1> ][ <gt cs2> ] [ <gt csn> ] int a[4]; 0 1 2 3
Image of page 10

Subscribe to view the full document.

VC & BB 11 Lấy địa chỉ của phần tử mảng Sử dụng toán tử & Chú ý: Tên của mảng chứa địa chỉ đầu của mảng. Ví dụ: Có int a[10] thì a = &a[0] & <tên biến mảng>[i] (i là chỉ số của mảng)
Image of page 11
VC & BB 12 Gán dữ liệu kiểu mảng Không được sử dụng phép gán thông thườ ng mà phải gán trực tiếp giữa các phần tử tươ ng ứng Ví dụ <biến mảng đích> = <biến mảng nguồn>; //sai <biến mảng đích>[<chỉ số thứ i>] := <giá trị>; #define MAX 3 typedef int MangSo[ MAX ]; MangSo a = {1, 2, 3}, b; b = a; // Sai for (int i = 0; i < 3; i++) b[i] = a[i];
Image of page 12

Subscribe to view the full document.