ướ � � ị ố � Th t ng Chính ph v m t chính sách u đãi khuy n khích đ u t và � ướ

Ướ ? ? ị ố ? th t ng chính ph v m t chính

This preview shows page 8 - 9 out of 27 pages.

ướ ế Th t ng Chính ph v m t chính sách u đãi, khuy n khích đ u t ướ ư ế ư qu n lý, khai thác công trình c p n c s ch nông thôn, liên b B NN&PTNT, ướ B Tài chính, B KH&ĐT đã có thông t s 37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC- ư BKHĐT quy đ nh v các chính sách u đãi này. C th bao g m: chính sách ư v đ t đai, v thu thu nh p doanh nghi p; h tr t ngân sách nhà n c và ế ợ ừ ướ huy đ ng v n; h tr giá tiêu th n c s ch. ướ II. Tình hình th c hi n quy đ nh pháp lu t v PPP 1. Giai đo n t 1997 – 2014 Trong giai đo n 1997 – 2014, các B , ngành, đ a ph ng đã ký k t và ươ ế th c hi n h p đ ng PPP v i t ng s 193 d án. M t s B , ngành, đ a ph ng đi tiên phong, tích c c th c hi n đ u t theo hình th c PPP nh B ươ ư ư Giao thông v n t i (v i 75 d án đã và đang tri n khai), các t nh, Thành ph nh Hà N i, Bình Ph c, Bình D ng, Khánh Hòa... Ngoài ra, đa s các B , ư ướ ươ ngành, đ a ph ng đã l p danh m c các d án PPP u tiên và đang ti n hành ươ ư ế nghiên c u, chu n b d án, ch a th c hi n đ n b c ký k t h p đ ng. ư ế ướ ế - V lo i h p đ ng: Các d án PPP ch y u đ c th c hi n theo hai ế ượ lo i h p đ ng chính là BOT (120 d án) và BT (71 d án). - V lĩnh v c: V lĩnh v c, các d án PPP giao thông là các d án đ c ượ th c hi n ph bi n nh t v i 158 d án, ti p đ n là các d án trong lĩnh v c ế ế ế năng l ng (9 d án), c p n c, thoát n c và x lý n c th i (5 d án). ượ ướ ướ ướ Riêng đ i v i lĩnh v c giao thông , ch a có nhà đ u t n c ngoài trong lĩnh ư ư ướ v c giao thông v n t i theo hình th c h p đ ng PPP nh ng đã tham gia đ u t ư ư tr c ti p vào các c ng bi n v i quy mô hi n đ i nh b n c ng Container Tân ế ư ế C ng Cát Lái (Công ty Tân C ng); b n c ng Container Trung tâm Sài Gòn ế SPCT (Liên doanh DP World - r p Xê - út); b n c ng Container qu c t Sài Ả ậ ế ế Gòn Vi t Nam SITV (Liên doanh Hutchison Hongkong)... c tính ngu n v n Ướ huy đ ng t khu v c t nhân trong và ngoài n c cho phát tri n h t ng giao ư ướ ạ ầ thông đ t 327.110 t đ ng. Quy đ nh đ u t theo hình th c PPP đã đ c ban ư ượ hành nh ng ư đ i v i lĩnh v c y t và giáo d c ế , đ n th i đi m hi n t i, toàn ế ngành v n ch a tri n khai đ c d án nào theo mô hình này. Vi c thu hút ư ượ
Image of page 8

Subscribe to view the full document.

Image of page 9
 • Winter '17
 • WELCH, IVO

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes