Ột cách đúng đắ n nh ấ t 122 n ộ i dung

 • No School
 • AA 1
 • 111

This preview shows page 14 - 16 out of 111 pages.

ột cách đúng đắ n nh t. 1.2.2 N i dung phân tích tài chính doanh nghi p 1.2.2.1. Phân tích bi ến độ ng tài s n và ngu n v n a. Phân tích khái quát tình hình bi ến độ ng tài s n Là phân tích đánh giá tình hình tăng, giả m và bi ến độ ng k ế t c u c a tài s n c a doanh nghi p. Qua phân tích tình hình tài s n s cho th y tài s n c a doanh nghi p nói chung, c a t ng kho n m c tài s ản thay đổi nhƣ thế nào gi ữa các năm. * Phân tích tài s n ng n h n: Xem s s bi ến độ ng c a giá tr cũng nhƣ kế t c u các kho n m c trong tài s n ng n h ạn. Trong đó có thể phân tích m t s kho n m c ch y ếu nhƣ: - Ti n và các kho ản tƣơng đƣơng tiề n: So sánh t tr ng và s tuy ệt đố i c a các tài s n ti ền, qua đó thấy đƣợ c tình hình s d ng các qu , xem xét s bi ến độ ng các kho n ti n có h p lý hay không. - Các kho n ph i thu: Xem xét t tr ng và s tuy ết đố i cu ối năm so với đầ u năm và các năm trƣớc để th ấy đƣợ c m ức độ b chi ế m d ng v ốn cũng nhƣ chính sách tín d ụng thƣơng mạ i c a doanh nghi p. - Hàng t n kho: Phân tích hàng t n kho giúp cho doanh nghi p có k ế ho ch d tr thích h p trong quá trình s n xu t kinh doanh. * Phân tích tài s n dài h n:
Image of page 14

Subscribe to view the full document.

10 Tài s n dài h n là ngu n l ực đƣợ c s d ụng để t o ra thu nh p ho ạt độ ng trong m t th ời gian dài hơn mộ t chu k kinh doanh. Lo i tài s n ph bi ế n nh t là tài s n h u hình, ch ng h ạn nhƣ bất độ ng s n, nhà máy và thi ế t b . Tài s n dài h n vô hình nhƣ bả n quy ền, thƣơng hiệ u, b ng phát minh sáng ch ế , l i th ế thƣơng mạ i và các ngu n t nhiên khác. Ngoài ra còn có kho n m ục đầu tƣ tài chính dài hạ n và các tài s n dài h n khác. Đánh giá sự bi ến độ ng v giá tr và k ế t c u c a các kho n m c c u thành tài s n dài h ạn để đánh giá tình hình đầu tƣ chiề u sâ u, tình hình cơ sở v t ch ất kĩ thuậ t, th hi ện năng lự c s n xu ất và xu hƣớ ng phát tri n lâu dài c a danh nghi p. b. Phân tích khái quát tình hình ngu n v n Là đánh giá tình hình tăng, giả m, k ế t c u và bi ến độ ng k ế t c u và bi ến độ ng k ế t c u c a ngu n v n c a doanh nghi p. Kho n m c ch y ế u bao g m: - N ph i tr : Là các kho ản nghĩa vụ tài chính không thu c quy n s h u c a
Image of page 15
Image of page 16
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes