دربراک شزومآ ی اه همانرب ی رازف� مرن ی GaussView HyperChem Gaussian 19 لکش 94 2

دربراک شزومآ ی اه همانرب ی

This preview shows page 43 - 49 out of 65 pages.

دربراک شزومآیاه همانربیرازفا مرنیGaussView, HyperChem, Gaussian19لکش(94)2-3-2-لوکلوم راتخاس مسر4)دیئامن داجیا یدیدج هرجنپ ،رازفا مرن یلصا هرجنپ زا ،ناتا لوکلوم مسر یارب(File/ New/ Creat Molecule Group لکش( )92.)لکش(92)
Background image
دربراک شزومآیاه همانربیرازفا مرنیGaussView, HyperChem, Gaussian112)( یزکرم متا نییعت یاربCلوا نوکیآ یور )(Element Fragmentکیلک )لکش( دینک باختنا ار رظن دروم متا و ،هدرک99.)نییاپ رد دشاب هتشاد دناوت یم متا هک لمتحم یاه دنویپ مامت ،متا باختنا اب :هتکن.دوش یم هداد ناشن هحفص نامهلکش(99)9)متا نداد رارق یاربدنویپ و اهموس نوکیآ زا ،رگید یاه(R-Group Fragments)نبرک یلماع یاه هورگ زا یتسرهف هکباختنا ار یلیتا هورگ دهد یم ناشن ار رادلکش( دینک91.)
Background image
دربراک شزومآیاه همانربیرازفا مرنیGaussView, HyperChem, Gaussian13لکش(91)هتکن4زا لوا هلحرم دننامه ،لوکلوم راتخاس رد اه متا ریاس ندش هفاضا یارب ناوت یم :نوکیآElement Fragment مه .درک هدافتسانژوردیه ندرک هفاضا یارب نینچ،یورنوکیآAdd Valence(.دینک هفاضا راتخاس هب سپس و هدرک کیلک )هتکن2نوکیآ :(Modify Angle)نوکیآ و یدنویپ هیواز نییعت یارب(Modify Dihedral.دوش یم هدافتسا یحطس هیواز نییعت یارب )1)نوکیآ لیاف یونم زا نایاپ ردSave اررظن دروم تسرهف رد و هدرک باختنالکش( دینک هریخذ ار لیاف93.)
Background image
دربراک شزومآیاه همانربیرازفا مرنیGaussView, HyperChem, Gaussian16لکش(93)2-3-3-همانرب یارجاردGauss Viewمرن ندرک زاب زا سپ همانرب یارجا یاربرازفاGauss View،رظن دروم لوکلوم یاربیونم لوا نوکیآ یورCalculateکیلکهدرکوترابعGaussian Calculation Setup….لکش( دینک باختنا ار96.)
Background image
دربراک شزومآیاه همانربیرازفا مرنیGaussView, HyperChem, Gaussian11لکش(96)ردیم زاب ریز هرجنپ همادااهنآ زا کی ره باختنا اب .دشاب یم ونم نیدنچ یاراد هک دوشنایاپ رد رظن دروم راتخاس زا یفلتخم جیاتن ،تمسق ره رد زاین دروم تاعلاطا نداد رارق ولکش( دوش یم تفای راک91.)لکش(91)ونم زا یخرب ریسفت ریز رد.تسا هدمآ هرجنپ یاه
Background image
دربراک شزومآیاه همانربیرازفا مرنیGaussView, HyperChem, Gaussian114)Job Type :ناوت یم دراد دوجو ونم نیا رد هک یدراومد
Background image
Image of page 49

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 65 pages?

 • Fall '19
 • dr. ahmed

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture