n KCS ki m tra ch t l ng nh ng v n \u0111 kh\u00e1ch h\u00e0ng \u0111 n ki m tra tr c khi xu t b\u00e1n

N kcs ki m tra ch t l ng nh ng v n đ khách hàng đ

This preview shows page 3 - 4 out of 8 pages.

n KCS ki m tra ch t l ng nh ng v n đ khách hàng đ n ki m tra tr c khi xu t bán ượ ư ế ướ (14) Các r i ro liên quan t i quá trình thu ti n bán hàng: Th qu kiêm luôn k toán công n ế (15) Các thông tin khác: Vì doanh nghi p có khách hàng n c ngoài nên cũng doanh nghi p có Nguyên t c ghi nh n chênh l ch t giá. Các ướ nghi p v phát sinh b ng các lo i ngo i t đ c chuy n đ i sang Đ ng Vi t Nam theo t giá t i ngày phát sinh ượ nghi p v . Chênh l ch t giá phát sinh t các nghi p v này đ c ghi nh n vào thu nh p tài chính ho c chi phí tài ượ chính trong kỳ. 2. Hi u bi t v chính sách k toán áp d ng ế ế (1) Th i đi m ghi nh n doanh thu: Doanh nghi p đ c ghi nh n doanh thu khi Công ty có kh năng nh n đ c các l i ích kinh t có th xác đ nh ượ ượ ế đ c m t cách ch c ch n. ượ Đi u ki n ghi nh n doanh thu g m: Ph n l n r i ro và l i ích g n li n v i quy n s h u s n ph m ho c hàng hóa đ c chuy n giao cho ng i ượ ườ mua Doanh nghi p không còn n m gi quy n qu n lý hàng hóa nh ng i s h u hàng hóa ho c ki m soát hàng ư ườ hóa Doanh thu đ c xác đ nh t ng đ i ch c ch n ượ ươ Công ty đã thu đ c ho c s thu đ c l i ích kinh t t giao d ch bán hàng ượ ượ ế ừ Xác đ nh đ c chi phí liên quan đ n giao d ch bán hàng ượ ế (2) C s ghi nh n doanh thu, ph i thu: ơ ở C s ghi nh n doanh thu g m h p đ ng bán hàng, biên b n giao nh n hàng, phi u x t kho ơ ở ế (3) Các c tính k toán và xét đoán s d ng liên quan đ n bán hàng, ph i thu (t l hoàn thành s n ph m, t ướ ế ế ỷ ệ l d phòng b o hành s n ph m, d phòng ph i thu khó đòi…): Ch đ k toán áp d ng: Công ty áp d ng Ch đ k toán doanh nghi p ban hành theo Thông t s 200/2014/TT- ế ế ế ế ư BTC ngày 22/12/2014 c a B Tài chính và các Thông t văn b n h ng d n b sung. Thông t 228/2009/TT-BTC ư ướ ư ngày 7/12/2019; Thông t 89/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 s a đ i b sung TT 228/2009/TT-BTC ư (4) Th t c, chính sách g i hàng, bán hàng đ i lý: ủ ụ Doanh nghi p không có th t c, chính sách g i hàng, bán hàng đ i lý vì doanh nghi p kinh doanh theo đ n đ t hàng. ủ ụ ơ (5) Các thay đ i chính sách k toán và các c tính k toán: ế ướ ế Doanh nghi p không có s thay đ i v chính sách hay các c tính k toán. ướ ế (6) Các chính sách k toán khác: ế
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 8 pages?

 • Fall '16
 • trần ngọc kỳ

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture