2 taøi saûn thueâ daøi haïn cuûa coâng ty r

Info icon This preview shows pages 3–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
2. Taøi saûn thueâ daøi haïn cuûa Coâng ty R, hôïp ñoàng thueâ 10 naêm khoâng coù quyeàn huûy ngang, coù ghi roõ neáu heát thôøi haïn thueâ, ngöôøi ñi thueâ coù theå mua laïi vôùi giaù öu ñaõi. Tieàn thueâ haøng naêm laø 50 trieäu ñoàng, giaù trò taøi saûn chöa tính laõi laø 400 trieäu ñoàng (chöa thueá) 3. Moät loâ haøng trò giaù 245 trieäu, giaù FOB, chi phí boác dôõ vaän chuyeån veà kho laø 2 trieäu ñoàng; haøng ñaõ göûi ñi ngaøy 29.12.20X0, coâng ty X. nhaän haøng ngaøy 31.12.20X0. 4. Nhaõn hieäu Mì aên lieàn Sao Mai, laø saûn phaåm do coâng ty taïo laäp vaø raát ñöôïc thò tröôøng öa chuoäng, theo ñaùnh giaù cuûa caùc chuyeân gia trò giaù toái thieåu laø 100 trieäu, moät coâng ty nöôùc ngoaøi ñaõ ñeà nghò mua vôùi giaù 106 trieäu. 5. Nhaõn hieäu Mì aên lieàn Höông Xuaân, coâng ty X vöøa mua laïi cuûa moät ñoái thuû vôùi giaù 90 trieäu nhöng môùi thanh toaùn 50 trieäu.
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4 6. Vaên phoøng laøm vieäc trò giaù 480 trieäu ñoàng. Coâng ty vöøa thueâ döôùi daïng daøi haïn baét ñaàu töø ngaøy 30.12.20X0, thôøi haïn 10 naêm, moãi naêm 72 trieäu ñoàng. Theo hôïp ñoàng thueâ, moät trong hai beân coù quyeàn ñôn phöông chaám döùt hôïp ñoàng vôùi ñieàu kieän baùo tröôùc cho beân kia tröôùc 3 thaùng. Theo anh (chò), khoaûn naøo ñuû tieâu chuaån ñeå ñöôïc keâ vaøo taøi saûn cuûa ñôn vò treân baûng caân ñoái keá toaùn vaø giaù trò thích hôïp laø bao nhieâu? Giaûi thích. Baøi 6 Trong quaù trình kieåm toaùn baùo caùo taøi chính cuûa naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31.12.20X0 cuûa Coâng ty XYZ, kieåm toaùn vieân phaùt hieän nhieàu vaán ñeà, trong ñoù coù caùc vaán ñeà sau ñaây: 1. Ñôn vò ghi nhaän vaøo taøi saûn coá ñònh voâ hình moät soá chi phí hoaït ñoäng cuûa ñôn vò trong kyø, soá tieàn laø 351.000.000 ñoàng, thôøi ñieåm ghi nhaän laø thaùng 3.20X0. Ñôn vò ñaõ tính khaáu hao töø thaùng 3.20X0 vôùi tyû leä 15% moät naêm . 2. Nhieàu taøi saûn coá ñònh duøng vaøo coâng taùc quaûn lyù ñaõ khaáu hao heát ñöôïc tieáp tuïc tính khaáu hao. Soá tieàn khaáu hao vöôït naøy laø 371.000.000 ñoàng. 3. Ñôn vò khoâng thuyeát minh ñöôïc cô sôû hôïp lyù moät soá khoaûn trích tröôùc chi phí söûa chöõa lôùn taøi saûn coá ñònh vaøo chi phí baùn haøng trong naêm 20X0. Toång soá tieàn ñaõ trích tröôùc khoâng ñuùng naøy laø 360.000.000 ñoàng ñöôïc ghi nhaän vaøo chi phí phaûi traû. Tuy nhieân, ñeán cuoái naêm naêm 20X0, soá dö naøy chæ coøn laø 120.000.000 ñoàng do ñôn vò ñaõ duøng moät phaàn khoaûn trích tröôùc naøy ñeå chi quaûng caùo. Vieäc kieåm tra chöùng töø vaø noäi dung caùc chi phí quaûng caùo naøy cho thaáy chuùng hôïp lyù, hôïp leä.
Image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern